top of page

TE 110 ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

TE 110 ČISTIČ KLIMATIZÁCIE - prostriedok v spreji určený na starostlivosť o klimatizáciu

TE 110 ČISTIČ KLIMATIZÁCIE

VÝHODY


  • odstraňuje nepríjemné zápachy

  • ničí baktérie a plesne

  • dlhodobý účinok

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 250 ml sprejoch, 12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.
Nádoba je pod tlakom, chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD:  AEROSOL

FARBA:  BEZFAREBNÝ

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: DOKONALE MIEŠATEĽNÝ, ROZPUSTNÝ

HUSTOTA (pri 20°C): 1,00 g/cm3

ÚČINNÁ LÁTKA: BRONOPOL

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 365 °C


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. 

Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Zabezpečte dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. 

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom. Nevdychujte pary/aerosóly.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.  Trieda ohrozenia vodných zdrojov: mierne ohrozuje vodu

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Označenie odpadu: N

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

Označenie odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA


Vypnite klimatizáciu z činnosti. Pred použitím dôkladne pretrepte nádobu. Produkt vstrekujte do nasávacích otvorov a lapačov klimatizačného zariadenia pomocou dýzy, ktorú zasuniete rovnomerne čo najhlbšie. Počas aplikácie dýzu pomaly vyťahujte. Nechajte reagovať/pôsobiť cca. 15-20 minút. Obsah celej nádoby vystriekajte do ventilácie. Po 20 minútach môžete klimatizáciu zapnúť a začať používať. Čistič po aplikácii zanecháva svieži a čistý vzduch.

DÁVKOVANIE


Produkt je pripravený na použitie.

POPIS


TE 110 ČISTIČ KLIMATIZÁCIÍ je účinný prostriedok v boji proti baktériám a plesniam v klimatizačných systémoch - stacionárnych, mobilných a v automobilovom priemysle.

V týchto klimatizačných systémoch zabraňuje tvorbe nepríjemných pachov a šíreniu spór plesní, baktérií a rias.Produkt obsahuje účinné látky, ktoré ničia baktérie a bráni ich opätovnému vzniku počas dlhšieho obdobia. Antimikrobiálny účinok nie je založený na emisiách formaldehydu. Prípravok je účinný proti najrôznejším gram-pozitívnym a gram-negatívnym baktériám, kvasinkám, hubám a riasam (napr., Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila, Candida albicans).

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page