top of page

TE 261 TEMGREASE RAPID

TE 261 TEMGREASE RAPID - vysokoteplotné mazivo s MoS v spreji

TE 261 TEMGREASE RAPID

VÝHODY

  • Vynikajúci mazací a separačný účinok

  • Pre teploty od -35°C do +450°C

  • Odolný voči pare, horúcej aj studenej vode

  • Antikorózny účinok

  • Maže aj pri extrémnych tlakoch

  • Znižuje riziko korózie trením (tribokorózie)

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne. 

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch. 

Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach : 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: ČIERNY

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,00 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

VEĽKOSŤ ČASTÍC: 2,0 um

VISKOZITA (pri 20 °C): > 20 mm2/s

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 1,00 kg/kg 

TOC (celkový organický uhlík): < 0,800 kg/kg

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -35 °C do +450°C

LIMIT VÝBUŠNOSTI:

   DOLNÝ: 2,0 obj. % 

   HORNÝ: - 

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11.

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Opatrne otvárať a manipulovať s obalmi. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.
Škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad dočasne skladovať v pôvodných obaloch. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad. 

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly:

Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím dôkladne pretrepte aerosól. Odstráňte olej, nečistoty a mastnotu z povrchov. Nastriekajte jemne a rovnomerne na vyčistené plochy. Prebytočné mazivo odstráňte.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 261 TEMGREASE RAPID je vysokoteplotná mazacia pasta s MoS2 odolná voči vysokému tlaku určená na mazanie vysokotlakových a vysokoteplotných klzných miest. Je odolná voči horúcej a studenej vode, voči horúcej pare, kyselinám a rozpúšťadlám.

TE 261 je mazivo s obsahom MoS2 na extrémne zaťaženie ako sú vysoké tlaky alebo vysoké teploty. Znižuje trenie a opotrebovanie, tiež riziko korózie trením (tribokorózia), uľahčuje montáž a demontáž, zabraňuje korózii a zadieraniu. Tuhé mazivo MoS2 chráni pred poškodením v zábehu a poskytuje dobré vlastnosti pre núdzový chod. Rozsah teplôt od –35°C do +450°C, s vylúčením vzduchu alebo vo vákuu až do +1000°C. 

Je odolné proti vode, má vynikajúce mazacie a separačné účinky, zabraňuje zlepeniu a hrdzaveniu, má veľmi vysokú schopnosť absorpcie tlaku. 

Použitie: pre horúce skrutkové spoje na turbínach, výfukových potrubiach, ozubených kolesách, ventiloch, reťaziach, pre ložiská kolies vozíkov v sušiarňach, pre klzné plochy a posuvné mechanizmy pri pomalom pohybe a pri vysokých tlakoch, na mazanie nástrojov a pracovných plôch pri tvárnení za horúca, na montáž lisovacích líšt, pre vysokoteplotné prevody.

Pred nanesením skontrolujte kompatibilitu gumových a plastových častí - môžu sa pri dlhodobom vystavení napučiavať a poškodiť.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE261

bottom of page