top of page

VM 901 MULTIČISTIACA PENA

Multifunkčná aktívna čistiaca pena.

VM 901 MULTIČISTIACA PENA

VÝHODY

  • neroztekáva sa

  • čistí organickú nečistotu

  • nezanecháva žiadne šmuhy a dúhový efekt na skle

  • nepoškodzuje čistené povrchy

  • nespôsobuje koróziu kovov

  • vhodná na prípravu povrchov pred tmelením a lepením

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Najvhodnejšia teplota pre skladovanie je 18 – 25°C.

Skladovať oddelene od potravín.

Je potrebné dodržiavať všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE

VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BIELA

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,90308  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: ROZPUSTNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 0,231 kg/kg

TOC (celkový organický uhlík): 0,16084 kg/kg

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 76,9 %
HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami.

Nevdychovať̌ pary/aerosóly. Produkt držať̌ mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený́ na etikete obalu výrobku.

 Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Produkt nie je klasifikovaný́ ako nebezpečný́ pre životné́ prostredie. Nedopustiť̌ prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Nesmie sa likvidovať̌ spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať̌ do kanalizácie.

Kód odpadu: 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halogénov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu  : N (nebezpečný) odpad

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené́ nebezpečnými látkami

Kategória odpadu  : N (nebezpečný) odpad

Nevyčistené́ obaly: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný́ (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Pred použitím poriadne pretrepte – pena bude bohatšia a nebude stekať zo zvislých plôch. 

Nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou. 

V prípade čistenia skla alebo zrkadla doleštite suchou handrou. 

V prípade odstraňovania zvyškov hmyzu z povrchu automobilov (zrkadlá, sklá, kapota) nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť pár minút, potom povrch umyte ako zvyšok auta.


DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie.

POPIS


Multifunkčná čistiaca pena – slúži na čistenie a odmastenie citlivých povrchov od nečistoty hlavne organického pôvodu. Vďaka penovej konzistencii je vynikajúca na čistenie zvislých plôch. Použiteľná v každej kancelárii, dielni, prevádzke, úradoch, sanitárnych zariadeniach, hoteloch, pri čistení áut a textilu.

Výrobok VM 901 je aktívny penový čistič na citlivé čistenie, pretože nepoškodzuje čistené plochy. Odstraňuje odtlačky prstov, mastnotu, zvyšky po hmyze a iné organické nečistoty. 

Neobsahuje žiadne brúsne častice – môže sa použiť na sklenené, smaltované a plastové povrchy. 

Čistí: okná, zrkadlá, kancelársku a výpočtovú techniku, klávesnice, monitory, ovládacie panely strojov, telefóny, obklady a dlažbu, sedadlá z kože alebo textilu, prístrojové dosky automobilov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page