top of page

TE 102 ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PROSTRIEKOK

TE 102 je bezpečný čistiaci a odmasťovací prostriedok. Nezanecháva žiadny olejový film. Nepoškodzuje väčšinu povrchov.

TE 102 ČISTIACI A ODMASŤOVACÍ PROSTRIEKOK

VÝHODY

·  nezanecháva mastný film

·  bezpečne použiteľný na plastoch a lakovaných plochách

·  čistí oleje, tuky, mastnoty, dechty, parafín, vosk, ...

·  odstraňuje zvyšky po lepidlách

·  nepoškodzuje čistené povrchy

·  nespôsobuje koróziu kovov

·  nepoškodzuje vinutia elektromotorov

·  vhodný na prípravu povrchov pred tmelením a lepením

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 10 a 25 l plechovkách/bandaskách alebo sudoch.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.  Pevné skladovacie nádoby, prepravné nádoby a súvisiace zariadenia by mali byť uzemnené a prepojené kvôli prevencii akumulácie statického náboja.  Uchovávajte nádoby uzavreté. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD KVAPALINA

FARBA BEZFAREBNÝ

HUSTOTA pri 15°C 0,731 - 0,801 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE NEROZPUSTNÝ

BOD VZPLANUTIA >23°C 

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA >200°C 


MEDZE ZÁPALNOSTI (cca objedmových % v ovzduší):

Dolná: 0,6 % obj.

Horná: 7,0 % obj.


TLAK PÁR 0,5 kPa pri 20°C

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pri manipulácii a práci s ním je potrebné používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov - pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Je škodlivý pre vodné organizmy, vo vodnom prostredí môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky. Prchaý, rýchlo sa rozkladá a uniká do vzduchu.

Kód odpadu : 14 06 03 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a pien a aerosólov z propelentov
Kategória odpadu  : N


Kontaminované obaly zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Prázdne nádoby môžu obsahovať horľavé a výbušné výpary - nerežte, nevŕtajte.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10

Kategória odpadu  : N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIENastriekajte/naneste na znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou. V prípade čistenia skla alebo zrkadla doleštite suchou handrou. Ak je to potrebné (silné znečistenie) proces zopakujte.


Používa sa ako náplň do ekologických odmasťovacích stolov. Naneste na znečistený povrch, pomocou prietokového štetca poumývajte, opláchnite a nechajte osušiť.


V prípade čistenia a odmasťovania pred lepením a tmelením nechajte produkt úplne odpariť.

DÁVKOVANIEProdukt je pripravený na použitie.

POPIS


Odstraňuje rôzne mastnoty, tuky, oleje, vosky, decht, asfalt, nevytvrdnuté lepidlá a tmely. Spoľahlivo odstraňuje mastnoty z elektrických zariadení - nie však pod napätím. Používa sa ako odmasťovací prostriedok do uzavretých systémov umývacích stolov. Rýchlo čistí a odmasťuje povrchy pred lepením a tmelením. Odstraňuje zvyšky po lepidlách z nálepiek, štítkov, lepiacich páskach a kontaktných lepidlách. Čistí a odmasťuje náradie, nástroje a dielenské vybavenie. Nepoškodzuje lakované, farbené a syntetické povrchy. Odstraňuje zbytky kontaktných lepidiel na umakarte a nábytku pri výrobe. Nevytvára vrstvu oxidov na povrchoch ľahkých kovov.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page