top of page

TE 103 TEMCLEAN TEC-TISS

TE 103 TEMCLEAN TEC-TISS - účinné univerzálne utierky na čistenie rúk, nástrojov a rôznych povrchov.

TE 103 TEMCLEAN TEC-TISS

VÝHODY

  • praktické čistiace utierky

  • čistí oleje, tuky, mastnoty, dechty

  • odstraňuje zvyšky po lepidlách

  • nepoškodzuje čistené povrchy

  • nespôsobuje koróziu kovov

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v dózach (6 ks v kartóne) – každá obsahuje 80 kusov utierok napustených čistiacim roztokom. Skladujte v originálnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádoby uzavreté. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, zdrojmi tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.


TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD UTIERKA

FARBA BIELA

ROZMER 20x30 cm

ROZPUSTNOSŤ VO VODE NEROZPUSTNÝ

BOD VZPLANUTIA >60°C 

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 0,011 kg/kg 


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zabezpečte dostatočné vetranie. Nevhadzujte do ohňa alebo na žeravé predmety. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom. Dodržiavajte obvyklé bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s chemikáliami.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Neodstraňovať spolu s odpadom z domácností.
Použité utierky nevhadzujte do kanalizácie.


Kód odpadu : 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

Kategória odpadu: O

Kód odpadu (obaly) : 15 01 02 Obaly z plastov

Kategória odpadu: O

Kód odpadu : 20 01 39 Plasty

Kategória odpadu: O


Prázdne obaly po dôkladnom vyprázdnení je možné recyklovať.

Nevyčistené obaly:
·Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím odlepte tesniacu fóliu a vytiahnite prvú utierku zo stredu nádoby cez štrbinu a odtrhnite ju.


Po použití dózu uzavrite. Zvyšky alebo nečistoty pozbierajte čistiacou handričkou. Na odstránenie čerstvých škvŕn od farby alebo tvrdých škvŕn z neporéznych povrchov nechajte niekoľko minút na povrchu zloženú látku a škvrny odstráňte jemným trením. V prípade potreby postup zopakujte. Potom opláchnite povrchy vodou.

DÁVKOVANIE


Produkt je pripravený na použitie.

POPIS


Rýchla a praktická vysoko účinná čistiaca utierka. 


Odstraňuje :

  • tesniace materiály a lepidlá - nevytvrdnuté silikónové tesniace hmoty, epoxidové živice, akrylové tesniace hmoty, sprejové lepidlá, tmely, PU peny (nevytvrdnuté)

  • rôzne mastnoty, tuky, oleje, vosky, decht, asfalt

  • farby – akrylové farby, atramenty, olejové a emulzné farby – až do 24 hodín po vysušení

  • nečistoty – napr. škvrny po tráve, pouličné nečistoty


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE103

bottom of page