top of page

TE 104 KONTAKT SPRAY

TE 104 KONTAKT SPRAY - prostriedok v spreji. Chráni a čistí elektrické kontakty a spoje, rozpúšťa oxidy a zabraňuje prenikaniu vlhkosti. Zabraňuje tvorbe blúdivých prúdov.

TE 104 KONTAKT SPRAY

VÝHODY


• Odpudzuje vlhkosť
• Zabraňuje oxidácii
• Rozpúšťa zapečenie
• Bráni vzniku povrchových prúdov
• Odstraňuje odpor v kontaktoch
• Redukuje straty napätia
• Predlžuje životnosť mechanických kontaktov

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch po 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL
FARBA: BEZFAREBNÝ
HUSTOTA pri 20 °C :0,68  g/cm3
ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ
VOC ( OBSAH ORGANICKÝCH LÁTOK): 76,1 %  (0,761 kg/kg)

TOC ( CELKOVÝ ORGANICKÝUHLÍK) : cca 0,605 kg/kg
BOD VZPLANUTIA: > 200°C

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 0 % (pevné častice)

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný – horľavý aerosol. Je škodlivý pre vodné organizmy, mierne ohrozuje vodné zdroje. Zabráňte vniknutiu nezriedeného produktu alebo veľkých množstiev do podzemnej vody, vodného toku alebo kanalizácie.

Kód odpadu : 16 05 04
Označenie odpadu: N

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.
Kód odpadu (obaly) : 15 01 04
Označenie odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA


Dózu dôkladne pretrepte. Nastriekajte a ponechajte na kontaminovaných a konzervovaných miestach, ako sú zástrčky, káble, svorky... Nadbytočný materiál zotrite suchou handrou. V prípade silného znečistenia, zopakujte postup ak je to potrebné. Rozpúšťa živicu, takže sa neodporúča aplikovať na vinutie a podobné spojenia.

DÁVKOVANIE


Produkt je pripravený na použitie.

POPIS


Odstraňuje nežiadúce prechodové odpory, zvodové prúdy a straty napätia. Udržuje kontakty, poistky, káblové spojky bez oxidačných a sulfidových vrstiev. Uľahčuje plynulý tok elektrickej energie. Trvalo chráni pred prenikaním vlhkosti, čím bráni tvorbe blúdivých prúdov. Rozpúšťa oxidované kontaktné body a chráni ich proti korózii a oxidácii. Trvalo chráni proti prenikaniu vlhkosti, čím zabraňuje tvorbe oxidácie.


Znižuje odpor, iskrenie a opotrebovanie kontaktov. Používa sa na čistenie: spínačov, ističov, relé, plošných spojov, konektorov, signálnych systémov, zásuviek, senzorov, elektromagnetických ovládačov, terminálov, zásuvných kontaktov a podobne.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE104

bottom of page