top of page

TE 111 AIRCLEAN

TE 111 AIRCLEAN je prostriedok v spreji určený na čistenie, odprášenie a schladzovanie súčiastok a malých dielov. Taktiež aj na vysušovanie čistených povrchov.

TE 111 AIRCLEAN

VÝHODY


• Jednoduché a ľahké použitie

• Bezpečný na väčšinu povrchov

• Nezanecháva žiadne zvyšky

• Viac funkcií v jednom výrobku

• Ochladenie až na - 30°C


BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred slnečným žiarením, zdrojmi zapálenia a teplotami nad 50°C. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety. Skladujte oddelene od potravín. 

Nádoba je pod tlakom. Dodržiavať všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD:  AEROSOL

FARBA:  BEZFAREBNÝ

ROZPUSTNOSŤ VO VODE:  ROZPUSTNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

MEDZE VÝBUŠNOSTI:

  Dolná: 1,4 % obj.

  Horná: 10,9 % obj.

HUSTOTA (pri 20°C): 0,55 g/cm3

OBSAH VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 1,0 kg/kg

OBSAH TOC (celkový organický uhlík): cca < 0,800 kg/kg

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 0% ( pevné častice)

BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. 

Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom. Nepoužívajte pod napätím. Pri dlhších fúkacích operáciách je plechovka podchladená.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

Nesmie sa likvidovať̌ spolu s odpadom z domácností. 


Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky 

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad. 


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA


Pri použití na vyfúkanie prachu, čistenie a sušenie aplikujte so sprejom v polohe tryskou nahor, v prípade potreby schladzovania obráťte hore dnom a tak aplikujte. Pred použitím a počas používania nádobou netrepte a neprevracajte.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS 


TE 111 AIRCLEAN je viacúčelový produkt určený na odprášenie, čistenie, vysušovanie a schladzovanie. Po použití sa odparí a nezanecháva žiadne zvyšky. Slúži na odstraňovanie prachu, vlhkosti a rozpúšťadiel z tlačiarní́, klávesníc, obvodových dosiek, elektronických modulov, optických šošoviek, kamier, projektorov, elektrických kontaktov, magnetických diskových hláv na čítanie. Používa sa na čistenie podtlakových tesniacich plôch, tesniacich krúžkov, vysokonapäťových izolátorov, držiakov vzoriek, na čistenie elektronických zariadení́, optoelektronických čítacích zariadení pre bankové kontroly (papierový prach) alebo bezkontaktné čistenie optických zariadení alebo fotografického zariadenia, ako aj na údržbu pokladníc alebo výherných prístrojov (prachové usadeniny na citlivých funkčných častiach), požiarnych detektorov a ventilátorov. Pomáha pri vysúšaní súčiastok a pri odstraňovaní žuvačiek. Pri ochladzovaní dochádza ku zmršťovaniu malých kovových dielov a uľahčuje ich montáž.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE111

bottom of page