top of page

TE 115 TEMCLEAN BR1000

TE 115 TEMCLEAN BR1000 - prostriedok v spreji. Odstraňuje prach, špinu, olej, mastnotu,

TE 115 TEMCLEAN BR1000

VÝHODY

  • odstraňuje oleje, tuky, mastnoty, dechty, živice

  • odstraňuje zvyšky po lepidlách

  • vhodný pre brzdové časti, spojky, časti motora

  • odparuje sa bezo zvyškov

  • vhodný na prípravu povrchov pred tmelením a lepením

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 500 ml sprejoch/15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplotami nad 50°C a zdrojmi zapálenia. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín.

Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Skladujte len v riadne utesnených pôvodných obaloch.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,73 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTA VZPLANUTIA: -10 °C

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 275°C

MEDZE VÝBUŠNOSTI

  DOLNÁ : 0,6 obj.%

  HORNÁ: 12,0 obj %

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 1,00 kg/kg

TOC ( celkový organický uhlík) : cca 0,750 kg/kg

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 0,0 obj %

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.

Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobiť̌ dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť̌ prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie

Kód odpadu: 14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

Kategória odpadu  : N (nebezpečný odpad)


Kód odpadu (obaly) : 15 01 01/15 01 04 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu  : N (nebezpečný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou. V prípade čistenia skla alebo zrkadla doleštite suchou handrou. Ak je to potrebné (silné znečistenie) proces zopakujte. Otestujte pred použitím na plasty, farebné podklady a textílie na najmenej viditeľnom mieste.

V prípade čistenia a odmasťovania pred lepením a tmelením nechajte produkt úplne odpariť.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


Čistič bŕzd je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok vhodný pre všetky údržbárske a montážne práce. Odstraňuje prach, špinu, olej, mastnotu, kovový oter bŕzd, čistí časti spojky, motory, karburátory, prevodovky a pod. Čistí aj mastnotu v pórovitých materiáloch aj na ťažko dostupných miestach. Účinkuje rýchlo ako blesk a odparuje bez zvyškov. Okrem čistenia a odmasťovania sa môže použiť na dokončovacie práce pri lepení a tmelení. Čistí silne znečistené podklady. Odmasťuje a odstraňuje živice. Vytvára suché a čisté povrchy.

Čistič bŕzd sa používa na nasledovné použitie:

• odstraňuje olej, mastnotu, živicu, lepidlo a spojkové a  brzdové úlomky

• čistí časti motora, pružiny, elektrické inštalácie, štartéry, valivé ložiská a vodiace lišty

• odstraňuje odolné škvrny z čalúnenia a textílií

• nezanecháva žiadne zvyšky

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!


Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE115

bottom of page