top of page

TE 120 DEBLOKÁTOR POTRUBÍ

TE 120 DEBLOKÁTOR POTRUBÍ - účinne uvoľňuje upchaté odpady

TE 120 DEBLOKÁTOR POTRUBÍ

VÝHODY

  • rýchlo uvoľňuje zablokované odpady

  • odstraňuje hrdzu, vodný aj močový kameň

  • nepoškodzuje kanalizáciu a potrubia

  • slúži aj na preventívnu údržbu

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 1 l flašiach, 12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste v riadne uzavretých nádobách. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre chemikálií.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: KVAPALINA

FARBA: BEZFAREBNÝ

pH: 1

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,84 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: DOKONALE MIEŠATEĽNÝ

BOD VARU: 295 °C

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 0,0 %

OBSAH PEVNÝCH ČASTÍC: 100 %

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Pri vzniku aerosolu použite respirátor alebo ochrannú dýchaciu masku. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Fľaša je vybavená obmedzovačom prietoku, pri dávkovaní ho majte vždy nasadený, inak môže dôjsť k prudkému zovretiu kvapaliny v sifóne a k vystreknutiu prostriedku, čo môže mať vážny zdravotný následok. Pri aplikácii výrobku sa nenakláňajte nad sifónom alebo kanalizáciou. Obsahuje kyslinu sírovú, dôsledne používajte ochranné pomôcky.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Je škodlivý pre vodné organizmy. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.
Kód odpadu: 07 06 01 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

Kategória odpadu: N


Kontaminované a nevyčistené obaly:

Kód odpadu (obaly): 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N

Odporúčanie: Po vyprázdnení sa obal musí zneškodňovať podľa riadnych predpisov. Nevyčistené a nevyprázdnené obaly sa zneškodňujú ako látka alebo zmes (pozri bod 13.1.1). Kontaminovaný obal sa musí vyprázdniť a vyčistiť.
V žiadnom prípade neodhazovať obal po použití do voľného prostredia. Nekontaminovaný prázdny obal sa môže použiť pre recykláciu.


Prázdne a vyčistené obaly:

Kód odpadu (obaly): 15 01 02 obaly z plastov

Kategória odpadu: O

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


TE 120 sa používa neriedený, priamo z fľaše sa pomaly nalieva v predpísanom množstve do čisteného odpadu. 

Doporučené dávkovanie:

Umývadlový sifón: dávka 150ml, doba účinku 15 minút

Upratovacia výlevka: dávka 250 ml, doba účinku 25 minút

WC odpad: dávka 500ml, doba účinku 30 minút

Po naliatí prostriedku do odpadu nechajte pôsobiť 15-30 minút a potom prepláchnite veľkým množtvom vody.

V prípade úplne zapchatého odpadu najprv odsajte vodu, mechanicky uvoľnite dostupné časti odpadu a potom po malých dávkach postupne dávkujte prostriedok. 

Nepoužívajte na flexi hadice!

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 120 DEBLOKÁTOR POTRUBÍ je prostriedok určený na prečistenie plastových a keramických odpadových potrubí, umývadiel, spŕch, WC, kanalizácie a pod.

Má rýchly účinok a efektívne prečistuje zablokované, upchaté potrubia a sifóny. Nepoškodzuje plasty, gumu , PVC potrubia, kovy, keramiku. Odstraňuje vápenaté usadeniny - vodný kameň, mastnotu, močový kameň, organické zvyšky, celulózu a pod.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!


bottom of page