top of page

TE 122 ISOPROPANOL SPRAY

TE 122 ISOPROPANOL SPRAY - čistiaci prostriedok v spreji pre elektroniku, presnú mechaniku a optiku

TE 122 ISOPROPANOL SPRAY

VÝHODY

  • odparuje sa bez zvyškov

  • rozpúšťa mastnoty, tuky

  • čistí dosky plošných spojov

  • odstraňuje tavidlá

  • nezanecháva škvrny ani šmuhy

  • vhodný na citlivé povrchy

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením, zdrojmi zapálenia a teplotami nad 50°C. Skladujte oddelene od potravín. 

Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,785 g/cm3

ZÁPACH: ALKOHOLOVÝ

VOC ( obsah organických rozpúšťadiel) : 1,00 kg/kg

TOC ( celkový organický uhlík): < 0,800 kg/kg 

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 0,0 %

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Zabezpečte dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Nevdychujete pary/aerosoly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácnosti. Zabráňte úniku do kanalizácie.

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu  : N

Kontaminované obaly zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Prázdne nádoby môžu obsahovať horľavé a výbušné výpary - nerežte, nevŕtajte.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu  : N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


TE 122 je dodávaný v sprejovej nádobe s dvoma postrekovacími hlavami: jedna s hmlovým rozprašovačom pre povrchové zmáčanie povrchov a jeden tryskový sprej s 150 mm dlhou striekacou hadičkou na presné dávkovanie na ťažko dostupných miestach. Pri použití na zvukových a obrazových hlavách by sa čistiaci prostriedok nemal striekať priamo, ale používať nanesený na čistiacich tyčinkách. Zabráňte vniknutiu tekutiny do vnútorného priestoru hlavového valca.

Čistič na báze isopropylalkoholu nie je vhodný na čistenie plastových šošoviek, plastových zrkadiel  a pod. Povrchové zrkadlá v zrkadlovkách  alebo laserových systémoch by tiež nemali byť ošetrované. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu optických komponentov.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 122 ISOPROPANOL SPRAY (IPA SPRAY) obsahuje isopropanol s vysokou čistotou. Čistí bez zanechávania zvyškov. Alkohol je veľmi kompatibilný s materiálom, nepoškodzuje ho. Vysuší sa v priebehu niekoľkých minút a rozpúšťa mastnoty, tuky ale aj vo vode rozpustnú nečistotu. 

Aplikácie: čistenie video a zvukových hláv, čistenie častí pohonu, gumových valčekov alebo malých prevodoviek, čistenie optických skiel, zrkadiel alebo kovových povrchov s vysokým leskom, čistenie mnohých plastov (je potrebné vopred skontrolovať kompatibilitu!), odstránenie zvyškov maziva z malých prevodoviek, odstránenie atramentu odolného voči vode.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE122

bottom of page