top of page

TE 135 TEAMCLEAN STL

TE 135 Prostriedok na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárenského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu

TE 135 TEAMCLEAN STL

VÝHODY

  • čistí oleje, tuky, mastnoty, dechty

  • odstraňuje zvyšky po lepidlách

  • výborné dielektrické vlastnosti

  • nepoškodzuje čistené povrchy

  • nespôsobuje koróziu kovov

·

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 20L bandaskách alebo 120L plechových sudoch (vratný obal). Skladuje sa vo vhodných uzatvorených obaloch, nádržiach chránených proti poveternostným vplyvom, prachu a vlhkosti pri teplotách -15°C až +35°C.

Záručná́ doba pri dodržaní́ uvedených skladovacích podmienok je 36 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

VZHĽAD: KVAPALINA

FARBA: ČÍRA

HUSTOTA  (pri 15°C): 740-820 kg/m3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

BOD VZPLANUTIA: > 63 °C

TRIEDA NEBEZPEČENSTVA: III. trieda horľavost

VOC – obsah prchavých zložiek: 0,99 kg/kg

TOC – obsah organického uhlíka: 0,85 kg/kg

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri opakovanom kontakte s pokožkou môže spôsobiť̌ jej zreteľné́ podráždenie a vyvolať̌ precitlivenosť̌, pri priamom kontakte môže dráždiť̌ oči.  Pracovisko musí byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Pri manipulácii sa zakazuje jesť, piť a fajčiť. 

V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť intenzívne vetranie prirodzeným spôsobom, alebo pomocou technického zariadenia. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom. Dodržiavajte obvyklé bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s ropnými produktami.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.Výrobok nesmie byť likvidovaný́ na skládkach, vylievaný́ do kanalizácie, prírodných tokov alebo riek. Výrobok je možné spáliť̌ vo vhodnom zariadení́, pokiaľ̌ vyhovuje miestnym predpisom.

Kód odpadu : 14 06 03 Odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií́ a pien a aerosólov z propelentov
Kategória odpadu : Nebezpečný (N) odpad

Kontaminované obaly zlikvidujte ako nebezpečný́ odpad. 

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu : Nebezpečný (N) odpad

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Odmasťovanie a oplachovanie povrchov sa môže uskutočniť̌ vo všetkých typoch pracích a oplachovacích zariadení́ konštruovaných pre tento účel a vybavených rôznym spôsobom kontaktu odmasťovacej kvapaliny s výrobkom. Taktiež je možné aplikovať namáčaním alebo postrekom – prípravok nastriekajte na znečistený povrch, nechajte pôsobiť̌ a potom zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


Odmasťovací a oplachovací prípravok TEMCLEAN STL je bezfarebná, číra kvapalina na báze alifatických uhľovodíkov. TEMCLEAN STL nie je toxický a neobsahuje aromatické́, sírne ani chlórne deriváty.

Prípravok je určený na odmasťovanie a oplachovanie výrobkov strojárenského, opravárenského a elektrotechnického priemyslu, pri čistení a odmasťovaní kovových povrchov,  vrátane neželezných a farebných kovov, znečistených olejmi alebo obrábacími kvapalinami. Nahrádza doteraz používané toxické odmasťovacie kvapaliny (trichlóretylén, petrolej, technické a lakové benzíny). Nie je rozpustný vo vode. Obsah alifatických uhľovodíkov v produkte predstavuje viac ako 97 % hmot. Môže obsahovať farbivo organického pôvodu. Má výborné dielektrické vlastnosti a spĺňa funkčné požiadavky aj pri nízkych teplotách do –15 °C.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE135

bottom of page