top of page

TE 201 GT7

TE 201 GT7 - viacúčelový údržbársky sprej

TE 201 GT7

VÝHODY

  • rozpúšťa hrdzu a uvoľňuje zahrdavené spoje

  • chráni pre vlhkosťou

  • kontaktný sprej pri elektrických zariadeniach

  • konzervuje kovové diely

  • silný penetračný efekt

  • mazací prostriedok

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 200 ml  a 600 ml sprejoch po 12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Vetranie na úrovni podlahy. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,71 g/cm3 (kvapalina)

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

BOD VZPLANUTIA: 61 °C (kvapalina)

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 255 °C (kvapalina)

MEDZE VÝBUŠNOSTI:

   DOLNÝ: 0,7 obj. % (kvapalina)

   HORNÝ: 9,5 obj. % (kvapalina)

VOC (celkový organický uhlík ): 83,8 % 

TLAK PÁR (pri 20°C): 8530 hPa

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Zmes používajte len v miestach, kde neprichádza do styku s otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi alebo iskrami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný – horľavý aerosol. Je škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami vo vodnom prostredí.  Nevylievajte do kanalizácie
Kód odpadu : 13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

Kategória odpadu : N

Prázdne obaly je možné recyklovať.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Kategória odpadu : N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím s aerosólom dôkladne zatraste a nastriekajte na ošetrovaný povrch.

Uvoľňovač: pri použití ako uvoľňovač̌ počkajte 2 až 5 minút podľa stavu dielov a potom začnite s rozoberaním.

Dezoxidant: po nastriekaní na zoxidovanú plochu handričkou alebo kefou povrch zbavte nečistôt.

Čistič̌: produkt nechajte pôsobiť̌ a potom nečistotu zotrite papierovou utierkou alebo handrou.

Prostriedok proti vlhkosti: aplikujte na diely a nechajte zaschnúť̌ alebo aplikujte pred uvedením zariadenia do prevádzky.

Proti korózii: nastriekajte na všetky povrchy a nechajte zaschnúť̌.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


GT7 je viacúčelový údržbársky sprej s mnohými dôležitými funkciami a vlastnosťami. Slúžia ako penetračný olej, mazadlo, rozpúšťa a odstraňuje hrdzu, čistí, chráni pred vlhkosťou a koróziou.

Má nasledovné vlastnosti:

Ochrana pred vlhkosťou – rýchlo vytláča vlhkosť vďaka svojmu nízkemu povrchovému napätiu a penetračným vlastnostiam.

Uvoľňuje zahrdzavené spoje – má schladzovací efekt, ktorý napomáha rozbíjaniu kryštálov hrdze

Penetračný olej – má silnú penetračnú schopnosť, preniká aj do najjemnejších pórov, dostane sa aj pod starú vtstvu maziva čím napomáha rozhýbaniu zablokovaných dielov

Mazivo – zastavuje vŕzganie a škrípanie, je ideálne mazivo pre jemné mechanické a elektrické komponenty

Kontaktný sprej – zabraňuje oxidácii a vďaka svojej silnej prenikacej schopnosti je ideálny ako konkatk sprej na elektrické zariadenia, domáce spotrebiče, batériové svorky, rozvádzače a pod..

Čistič – čistí náradie, zámky, zariadenia od dechtu, mastnôt, brzdovej kvapaliny a pod

Ochrana povrchov – vyplní všetky malé nerovnosti a póry a vytvára dlhotrvajúci, transparentný a vodoodpudivú vrstvu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page