top of page

TE 202 KERAMICKÉ MAZIVO

TE 202 KERAMICKÉ MAZIVO je mazivo v spreji a montážna pasta na báze keramiky s vysokou teplotnou odolnosťou a dlhodobým efektom. Neobsahuje žiadne kovové častice.

TE 202 KERAMICKÉ MAZIVO

VÝHODY


  • vysoká teplotná odolnosť

  • hnací plyn šetrný k životnému prostrediu.

  • chráni pred hrdzou a koróziou

  • uľahčuje montáž a demontáž

  • dlhodobý účinok

  • neobsahuje žiadne kovové častice

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.


Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Chráňte pred zápalnými zdrojmi. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD:  AEROSOL

FARBA:  BIELA

HUSTOTA (pri 20 °C):  0,78 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE:  NEROZPUSTNÝ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ:  od-40°C do + 1400°C

BOD ODKVAPNUTIA: ŽIADNY

VOC (prchavé organické zlúčeniny): 449,3 g/l - 0,579 kg/kg 

TOC ( celkový organický uhlík): < 0,450 kg/kg

OBSAH NEPRCHANÝCH LÁTOK: 0 % (pevné častice)

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné́ látky

Označenie odpadu: N


Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím dózu poriadne pretrepte.

Ošetrované časti očistite od starých mastnôt, prachu, špiny a nečistoty.

Na suchý ošetrený povrch alebo závity nasprejujte rovnomernú vrstvu zo vzdialenosti 15-20 cm

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 202 KERAMICKÉ MAZIVO slúži na mazanie veľmi zaťažovaných klzných plôch všetkých typov, na uľahčenie uvoľňovania a demontáže tepelne namáhaných skrutkových spojení, ako ochrana pred hrdzou a koróziu na skrutkách, nitoch, čapoch, prírubách, hriadeľoch a pod. 

Vhodný aj na mazanie reťazí, kovových ložísk, brán, pántov, vykurovacích prvkov a klapiek a pod. V automobilovom priemysle znižuje opotrebovanie prvkov brzdového systému, zabraňuje korózii skrutiek a kovaní, na mazanie pántov, kĺbov, listových pružín, častí brzdových systémov, častí motora, prevodovky, náprav ochrana skrutiek na výfuku a katalyzátore. 

Chráni pred zadretím, škrípaním a vŕzganím dielov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE202

bottom of page