top of page

TE 203 TEMGREASE-S SILIKÓNOVÁ VAZELÍNA

TE 203 - vysokokvalitná netoxická silikónová vazelína bez zápachu na ošetrenie gumy a kovu. Chráni proti korózii.

TE 203 TEMGREASE-S SILIKÓNOVÁ VAZELÍNA

VÝHODY

  • znižuje trenie a opotrebovanie

  • obsahuje inhibítory korózie

  • bez zápachu

  • netoxický

  • nepoškodzuje kovy, gumu, plasty, kožu

  • izoluje pred vodou

  • dobrá priľnavosť

  • elektrický izolant

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 100 g dózach, 12 ks v kartóne.

Skladujte len v riadne utesnených pôvodných obaloch. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: PASTA

FARBA: BIELA TRANSPARENTNÁ

ZÁPACH: BEZ ZÁPACHU

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,98 - 1,0 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -45°C do + 200°C

TEPLOTA VZPLANUTIA: > 300°C

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 0 %

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.

Kód odpadu : 07 02 17 odpady obsahujúce silikóny, iné ako uvedené v 07 02 16

Označenie odpadu: O


Kód odpadu (obaly) : 15 01 02 obaly z plastov

Označenie odpadu: O

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie:
Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nie nebezpečný (O) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Ošetrované časti očistite od starých mastnôt, prachu, špiny a nečistoty.

Na suchý ošetrený povrch alebo závity naneste rovnomernú vrstvu a rozotrite štetcom alebo handričkou.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 203 TEMGREASE - S je špeciálne vo vode nerozpustné silikónové mazivo. Izoluje pred vodou a vlhkosťou - chráni elektrické súčiastky a kovové povrchy pred koróziou.

TE 203 TEMGREASE - S slúži ako mazací a izolačný prostriedok pre ventily, kohútiky, kĺbové spojenia, rôzne tesnenia ktoré sú vystavené pôsobeniu korozívnych vplyvov. 

Používa sa na mazanie teplotne namáhaných skrutkových spojení, ako elektroizolačné a hydrofóbne mazivo pre elektrické systémy zapaľovania, ošetrovanie sviečok, konektorov, káblov a svoriek batérií. Má veľmi dobrú chemickú odolnosť voči kyselinám a lúhom. 

Udržuje gumené diely tesnenia mäkké a pružné, chráni pred starnutím zabezpečuje dobré tesniace vlastnosti. Vďaka teplotnej odolnosti je použiteľná napríklad aj v chladiarenskom priemysle, ale aj pri teplotne namáhaných súčiastkach.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

.

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE203

bottom of page