top of page

TE 205 PTFE SPRAY

TE 205 PTFE SPRAY - Rýchloschnúce mazadlo v spreji s dlhotrvajúcim účinkom na báze PTFE (teflónu)

TE 205 PTFE SPRAY

VÝHODY

  • separačný účinok

  • vodoodpudzujúca impregnácia

  • vytvára nepriľnavú vrstvu

  • zanecháva suchý povlak

  • nepriťahuje prach a nečistoty

  • redukuje trenie a opotrebovanie

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne. 

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Doporučená skladovacia teplota: od +15 °C do +35 (max.+50) °C.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach : 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BELAVÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,59 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

VOC (prchavé organické zlúčeniny): 978 g/l

TOC (celkový organický uhlík): cca 0,780 kg/kg

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 2,2 %

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -50°C do + 260°C

LIMITY VÝBUŠNOSTI:

   DOLNÝ: 1,5 obj. %

   HORNÝ: 10,9 obj. %

TLAK PÁR (pri 20°C): 3,5-5,5 bar

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: +365°C

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie. Odpad dočasne skladovať v pôvodných obaloch. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Katalóg odpadov:
Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu: N

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím dôkladne pretrepte aerosól. Odstráňte olej, nečistoty a mastnotu z povrchov. Nastriekajte TE 205 rovnomerne zo vzdialenosti cca. 30 cm. Nechajte odpariť rozpúšťadlo.

Po aplikácii sa vytvorí suchý separačný a klzný film, ktorý odpudzuje nečistoty a vodu.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 205 PTFE SPRAY je univerzálny mazací prostriedok na báze teflónu – bez tuku. Po aplikácii vytvára suchý film ktorý odpudzuje vodu, prach a nečistoty. Je suchý, bez mastnoty, čistý, odolný a pevne priľnavý mazací a uvoľňovací prostriedok.

Vynikajúci na hladké mazanie rôznych typov materiálov. Používa sa ako separačný prostriedok pri spracovaní dreva, pri výrobe plastov a gumených výrobkov. 

Vhodný na mazanie klzných plôch, vodiacich tyčiek, dopravníkov, závesov, reťazí, ozubených kolies, rezných nástrojov, jemnej mechaniky, posunov, textilnom priemysle a pod. 

Vytvára nepriľnavú vrstvu a zabraňuje zalepeniu tesnení a tesniacich materiálov ku podkladu. 

Eliminuje pískanie a škrípanie pri pohybe mäkkých materiálov po tvrdých (napríklad gumy po skle). Vytvára vodoodpudzujúcu impregnáciu savých materiálov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!


Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE205

bottom of page