top of page

TE 206 SILICON SPRAY

TE 206 SILICON SPRAY - transparentné mazadlo v spreji bez tuku

TE 206 SILICON SPRAY

VÝHODY

  • maže bez škvŕn

  • separačný prostriedok, zabraňuje zlepeniu

  • chráni pred zamŕzaním, pred koróziou a oxidáciou

  • vytvára čistý priehľadný film

  • odpudzuje vodu

  • zvyšuje pružnosť a životnosť gumených dielov.

  • redukuje trenie a opotrebovanie

  • vodoodpudivý a antistatický

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,67 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

MEDZE VÝBUŠNOSTI:

   DOLNÁ: 1,5 obj.% 

   HORNÁ: 10,9 obj. %

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -30°C do + 150°C

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: +260°C

ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ: 88,7 %

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 560 g/l

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. 

Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. 

Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.
Kód odpadu : 16 05 04 Plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu: N

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím dózu poriadne pretrepte. Potom zo vzdialenosti 20-30 cm nastriekajte na čisté a odmastené plochy a rozotrite mäkkou handričkou.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


Výrobok TE 206 SILIKON SPRAY je ochranný, mazací, uvoľňovací a ošetrovací prostriedok neobsahujúci mastnoty.  Vysoko kvalitný klzný prostriedok určený na údržbu strojov, zariadení a automobilov. 

TE 206 SILIKON SPRAY je beztukové mazivo, ochranné a oddeľovacie činidlo a kondicionér pre plasty, drevo, gumu a kovy. Slúži na jemné premazávanie strojov, mechanizmov, zámkov, kĺzavých dielov. Neobsahuje žiadne tuky, oleje, živice a rozpúšťadlá. Vytvára čistý priehľadný film s vysokou teplotnou odolnosťou. 

Vynikajúci ako separačný prostriedok pri odlievaní a vstrekovaní plastov.

Chráni pred zamŕzaním, pred koróziou a oxidáciou, odpudzuje vodu. Zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk gumených dielov. Zabraňuje priliepaniu predmetov na dopravníkové pásy, dopravné kanály, klzné vedenia a klzné pruhy. 

V automobiloch ošetruje gumené tesnenia okolo dverí a okien, zlepšuje posun strešného okna, ošetruje prístrojovú dosku a ostatné plastové diely. 

Pri spracovaní papiera a dreva zabraňuje hromadeniu zvyškov lepidla na lisoch a vodiacich lištách. Ošetrenie rezacích pásov, hrán a nástrojov zaisťuje ľahké a čisté rezanie. 

Chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou. Vhodný ako montážny prostriedok pre hadicové spojenia.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE206

bottom of page