top of page

TE 207 CUT REZNÝ OLEJ

TE 207 CUT - rezný olej v spreji používaný pri obrábaní kovov ako je vŕtanie, sústruženie, frézovanie a vysekávanie

TE 207 CUT REZNÝ OLEJ

VÝHODY

  • vynikajúce chladiace vlastnosti.

  • predlžuje životnosť náradia.

  • vysoká kvalita obrobeného povrchu.

  • pomáha aj pri lisovaní kovov.

  • použiteľný v ľubovoľnej polohe.

  • zvyšuje rýchlosť rezania

  • teplotná odolnosť: do +180°C

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred slnečným žiarením, zdrojmi zapálenia a teplotami nad 50°C. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: SVETLOŽLTÁ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,78 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: +235°C

LIMITY VÝBUŠNOSTI

   DOLNÁ: 3,0 obj. %

   HORNÁ: 18,6 obj. %

VOC ( obsah organických rozpúšťadiel): 0,500 kg/kg

TOC ( celkový organický uhlík): cca 0,400 kg/kg

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 °C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.
Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.
Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu: N

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Dózu pred použitím dobre pretrepať.

Nasprejujte priamo na nástroj ( vrták, závitník a pod.) alebo na obrábanú časť kovového dielca.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 207 CUT Rezný olej je vysoko výkonný rezný a mazací prostriedok pre obrábanie kovov. Slúži na uľahčenie práce pri rôznych pracovných úkonoch, zvýšenie produktivity práce, zníženie opotrebovania náradia a tým aj ku zníženiu spotreby náradia a znižovaniu nákladov.

TE 207 CUT Rezný olej je výrobok určený na uľahčenie práce pri obrábaní kovov - pre trieskové a beztrieskové pracovné úkony ako napríklad lisovanie, sústruženie, vŕtanie, frézovanie, kmitavé vysekávanie a rezanie závitov. Obsahuje extreme - pressure (EP) komponenty na báze organickej sírnej zlúčeniny v nezvyčajnej kombinácii polárnych látok s olejovými komponentmi, ktoré spôsobujú lepšiu mazavosť a zlepšujú stav náradia a obrábaných povrchov.

EP účinné látky tvoria na povrchu nástroja oteruvzdornú vrstvu, ktorá pôsobí proti sklonu tažko obrobiteľných látok, čím sa zabraňuje tvorbe nárastkov na reznej hrane noža bez toho, aby vznikalo chemické opotrebovanie na hranách nástroja. Špeciálne inhibítory korózie zabezpečujú, že napriek obsahu chemicky aktívnych komponentov sa na strojoch, nástrojoch alebo obrábaných dieloch nevyskytuje hrdza.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE207

bottom of page