top of page

TE 215 ČÍRE MAZIVO

TE 215 ČÍRE MAZIVO - prostredok v spreji na mazanie reťazí a lán

TE 215 ČÍRE MAZIVO

VÝHODY

  • vysoký mazací výkon a účinnosť

  • dlhotrvajúci účinok

  • vytvára silný mazací film

  • vysoká priľnavosť aj na zvislých plochách

  • teplotná odolnosť: od -20 do +200°C

  • neobsahuje silikón

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte v súlade so zákonom o vodách. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplotami nad 50°C a zdrojmi zapálenia. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín a nekompatibilných materiálov. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. 

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -30°C do + 200 °C ( krátkodobo do +250°C)

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,6363 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

VOC ( obsah organických rozpúšťadiel): 0,744 kg/kg 

TOC (celkový organický uhlík): cca 0,590 kg/kg 

OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK: 0% (pevné častice)


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.  

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Produkt držte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety. 

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja. 

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok  je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúcich nebezpečné látky

Označenie odpadu: N


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Dózu pred použitím dobre pretrepať.

Ošetrovaný povrch najskôr dôkladne očistite pomocou výrobku TE 115 TEMCLEAN  a potom ošetrite nastriekaním dostatočného množstva maziva zo vzdialenosti cca 20 cm.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 215 ČÍRE MAZIVO je vysoko výkonný mazací prostriedok. Slúži na uľahčenie práce pri sťažených pracovných podmienkach, zvýšenie produktivity práce, zníženie opotrebovania náradia a tým aj k znižovaniu nákladov.

TE 215 ČÍRE MAZIVO je mazací prostriedok pre dlhodobé mazanie v náročných podmienkach. Vytvára silný a odolný mazací film, ktorý je elastický a absorbuje zvuk. Odoláva vlhkosti, poveternostným vplyvom a chráni povrchy kovov pred koróziou. 

Je priľnavý pri vysokých a nízkych teplotách, ako aj za extrémnych tlakových podmienok. Vďaka gélovej konzistencii a vysokej priľnavosti nesteká zo zvislých plôch. Špeciálne inhibítory korózie zabezpečujú, že napriek obsahu chemicky aktívnych komponentov sa na strojoch, nástrojoch alebo ošetrených dieloch nevyskytuje hrdza. 

Slúži na mazanie ozubených prevodov a kolies, guľôčkových a valčekových ložísk, pántov, reťazí, kĺbových spojov, pákových prevodov, dopravníkov, oceľových lán a podobne.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE215

bottom of page