top of page

TE 222 MULTI 7

TE 222 MULTI 7 - multifunkčný údržbársky prostriedok v spreji

TE 222 MULTI 7

VÝHODY

  • vytláča vlhkosť

  • rozpúšťa hrdzu

  • čistí nečistoty

  • chráni pred koróziou

  • penetračný olej

  • odstraňuje škrípanie

  • mazací prostriedok

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL, ÚČINNÁ LÁTKA KVAPALINA

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,68 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

VOC ( obsah organických rozpúšťadiel): 0,760 kg/kg 

TOC (celkový organický uhlík): < 0,600 kg/kg


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Zneškodniť̌ v zmysle vyhlášky o odpadoch. Nespotrebovaný produkt neodstraňovať̌ spoločne s odpadmi z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie. Zneškodniť̌ v certifikovanej zberni nebezpečných odpadov. 

Klasifikácia odpadu:

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halogénov obsahujúce nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)


Kód odpadu (obaly) : 15 01 04 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N ( nebezpečný odpad)

Prázdne kontaminované/nevyčistené  obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím dózu poriadne pretrepte. Aplikujte postrekom pri vzdialenosti 20 - 30 cm. Nechajte účinkovať. V prípade potreby opakujte. 

Utierajte nadbytočný materiál suchou handrou.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 222 MULTI7 je vysoko výkonný univerzálny prostriedok pre mnohé oblasti - odstraňovač hrdze, čistiaci prostriedok, čistič kontaktov, ochrana proti korózii, ochrana voči vlhkosti, penetračný olej, mazací olej...

MULTI7 vytláča a vytesňuje vlhkosť, zabraňuje vzniku napäťových strát a zvodových prúdov, preniká do najjemnejších medzier a kapilárnych dutín, rozpúšťa hrdzu, čistí nečistoty, odstraňuje škrípanie a praskanie, chráni kovové povrchy proti hrdzi a korózii a poskytuje vynikajúce mazanie.

Je vhodný pre všetky pohyblivé časti ako uzamykacie systémy, kĺby, pánty, reťaze a pod..

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE222

bottom of page