top of page

TE 224 ANTISEIZE CU - medená montážna pasta

TE 224 ANTISEIZE CU ...

TE 224 ANTISEIZE CU - medená montážna pasta

VÝHODY

  • veľmi dobrý odvod tepla

  • veľmi nízky koeficient trenia

  • mimoriadne priľnavý

  • odolnosť proti vode a korózii

  • veľmi dobrý separačný a mazací účinok

  • pôsobí ako tesnenie proti korozívnym plynom a kvapalinám

  • elektricky vodivé

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 500g dózach, 6 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Skladovať̌ pri teplote do +45 °C.

Skladovať v súlade so zákonom o vodách. Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch.

Skladovať oddelene od potravín. 

Doba skladovania pri uvedených podmienkach:  24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: PASTA

FARBA: MEDENÁ

HUSTOTA (pri 25 °C): < 1,0 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTA VZPLANUTIA: > 150°C

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: DO +1150°C

VISKOZITA ZÁKLADOVÉHO OLEJA (pri 40°C): 110 mm2/s

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.
Kód odpadu : 16 03 03 anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky

Označenie odpadu: N


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Očistite povrch od všetkých druhov nečistôt (oxidy, hrdzu, staré nátery, staré mazivá), ideálne mechanicky (drôtenou kefou), alebo špeciálnym sprejovým čističom TE 115. Naneste rovnomerne tenkú vrstvu na celý povrch alebo závit. Vysoké teploty vyžadujú časté domazávanie. Prebytočné mazivo odstráňte.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 224 ANTISEIZE CU je pasta s obsahom medi. Slúži na mazanie, separáciu a ako ochrana proti korózii na vysoko tepelne namáhaných spojovacích miestach – všade tam, kde môžu nastať problémy s demontážou.

TE 224 ANTISEIZE CU používa ako montážne mazanie skrutkových spojov a klzných plôch všetkých druhov. Spečeniu spojov a hrdzaveniu spoľahlivo zabráni aj pri vysokých teplotách a korozívnych vplyvoch. Priaznivé hodnoty trenia závitu a vysoké oddeľovacie účinky sú výsledkom vysokého podielu tuhých mazív, najmä kovového prášku. Vyznačuje veľmi dobrým mazacím a oddeľovacím účinkom. Zabraňuje lepeniu, hrdzaveniu a zadieraniu v dôsledku vysokých teplôt po dlhej dobe prevádzky. Umožňuje spoľahlivú a nedeštruktívnu demontáž. Medené častice nenapadajú kovové povrchy.

Môže sa použiť ako pasta proti pískaniu na ložiská, parné turbíny, ako aj pri údržbe motorových vozidiel

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE224

bottom of page