top of page

TE 240 TEMGREASE - W

TE 240 TEMGREASE - W - biele mazivo v spreji

TE 240 TEMGREASE - W

VÝHODY

  • vysoký mazací výkon

  • dlhodobá odolnosť voči slanej vode

  • zabraňuje korózii a tvorbe hrdze

  • extrémna priľnavosť aj na zvislých plochách

  • teplotná odolnosť: od -30 do + 120 °C

  • neobsahuje silikón

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Je potrebné dodržiavať všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob
Skladovať v súlade so zákonom o vodách.
Skladovať len v riadne utesnených pôvodných obaloch. 

Skladovať oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BIELY

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,68 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEMIEŠATEĽNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: > 200°C

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 0,742 kg/kg

TOC ( celkovo organický uhlík): < ,0600 kg/kg

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -30°C do + 120°C

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. 

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.

Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať. Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobiť̌ dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.
Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)


Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Dózu pred použitím dobre pretrepte.

Odstráňte nečistoty a zvyšky starého maziva pomocou výrobkov AE 618 alebo TE 115. Nepoužívajte petrolej! Bielu mazaciu hmotu nastriekajte jemne a rovnomerne zo vzdialenosti cca 20 cm. V závislosti od okolitej teploty čakajte na uvedenie do prevádzky 15-30 minút. Po použití otočte plechovku hore dnom a vystriekajte pokiaľ uniká plyn. Čistenie a mazanie dielov by sa malo vykonávať v intervaloch odporúčaných výrobcom stroja.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 240 TEMGREASE - W   je viacúčelový sprejový mazací tuk pre ťažké podmienky a na protikoróznu ochranu rôznych druhov materiálov. 

Tvorí extrémne trvanlivý, vodovzdorný mazací film, znižuje opotrebenie a poskytuje ochranu proti korózii. 

Vďaka svojej nízkej viskozite a dobrej zmáčanlivosti tiež preniká do úzkych a ťažko prístupných mazacích medzier. Po odparení rozpúšťadla zostáva na povrchu mazací film odolný voči rozstreku a tlaku. Špeciálne prísady znižujú trenie a opotrebovanie.

Slúži ako mazacie a konzervačné činidlo pre spojky, prevody, valce, pánty, guľkové ložiská a hnacie reťaze na dvojkolesových vozidlách všetkých druhov alebo nosné reťaze na priemyselných vozidlách. Spoľahlivo bráni korózii. Mazivo je kompatibilné s bežnými tesniacimi krúžkami.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE240

bottom of page