top of page

TE 248 TEMGREASE HDF

TE 248 TEMGREASE HDF - mazací tuk s obsahom MoS, 750g

TE 248 TEMGREASE HDF

VÝHODY

  • vynikajúca schopnosť absorbovať tlak

  • znižuje opotrebenie

  • veľmi dobrá priľnavosť a odolnosť voči vode

  • spoľahlivá ochrana pred vznikom korózie

  • veľmi dobrá stabilita pri odvaľovaní

  • dlhodobo stabilná – znižuje náklady na prevádzku

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v dózach 750 g, 6 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia.
Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch.

Skladovať oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: PASTA

ZÁKLADOVÝ OLEJ: MINERÁLNY OLEJ

ZAHUSŤOVADLO: LÍTIUM

FARBA: ČIERNA

KONZISTENCIA: NLGI 2

HUSTOTA (pri 20°C) : 0,89 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

BOD SKVAPNUTIA: > 190°C

TEPLOTA VZPLANUTIA: >200°C

VISKOZITA ZÁKLADNÉHO OLEJA: 115 mm2/s pri 40°C

4-GULIČKOVÝ TEST OPOTREBENIA: 0,55 mm (1 hod 40kg)

4-GULIČKOVÝ TEST NA ZVARENIE: 315 kg

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -35°C do  + 140°C

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu. 

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Zabráňte vniknutiu do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Kód odpadu : 12 01 12 použité vosky a tuky

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. 

Označenie odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly likvidujte v súlade s odpadmi ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Aplikuje sa tlakovou maznicou alebo automatickým mazacím systémom. Pred použitím vyčistite ložisko. Naplňte valivé ložisko mazivom na polovicu, pre vysoké otáčky do jednej tretiny. Ložiská s nízkymi otáčkami vyplňte úplne. Nemiešajte s tukom na báze iných olejov alebo zahusťovadiel. 

V súlade s prevádzkovými podmienkami sa musia prispôsobiť intervaly výmeny a potreba domazávania.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 248 TEMGREASE – HDF je mazací tuk s obsahom MoS2. Slúži hlavne na mazanie miest vysoko zaťažených tlakom.

Poskytuje vynikajúcu ochranu proti treniu a opotrebeniu. Produkt obsahuje prísady proti opotrebeniu pri extrémne vysokých tlakoch, antioxidanty, inhibítory korózie a grafit. Zachováva si mäkkú štruktúru aj pri nepriaznivých prevádzkových podmienkach. Oxidačné a protikorózne prísady zaisťujú dlhú životnosť a spoľahlivú ochranu pred koróziou.

Používa sa :

-  pre valivé a klzné ložiská pri veľmi vysokom zaťažení, oscilačnom pohybe, pri prerušovanom zaťažení

-  pre vedenia a závitové vretená, homokinetické kĺby, univerzálne kĺby,

-  pre mazanie kĺbových a guľôčkových ložísk, posuvné dielov, ložísk kolies a náprav, pružín

-  na mazanie podvozkov koľajových vozidiel a nákladných automobilov

-  pri stavebných a poľnohospodárskych strojoch v hrubej prevádzke chráni ložiská pred prachom a vlhkosťou.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE248

bottom of page