top of page

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE je elektricky vodivá vazelína na ochranu kontaktov

TE 270 ELEKTROVODIVÁ VAZELÍNA V TUBE

VÝHODY

  • elektricky vodivá

  • dlhodobo chráni kontakty

  • neroztekáva sa

  • dobrá priľnavosť na mnoho povrchov

  • zabezpečuje nízky a stabilný prechodový odpor

  • predlžuje životnosť spínačov

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v kartušiach v plechovke s obsahom 1 kg, 6 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom azdrojmi zapálenia.

Skladovať oddelene od potravín.

TECHNICKÉ PARAMETRE


SKUPENSTVO: PEVNÉ 

VZHĽAD: VAZELÍNA

FARBA: ČIERNA

HUSTOTA (pri 20 °C): >1,0 g/cm3

TRIEDA: NLGI 2

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÁ

BOD VZPLANUTIA: > 227°C

ELEKTRICKÝ ODPOR: 13 ohm

KINEMATICKÁ VISKOZITA (pri 20°C) : >20 mm2/s

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

TE 270 je elektricky vodivý produkt. Venujte pozornosť jeho správnej aplikácii. 

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nespotrebovaný produkt nikdy nevylievajte do podzemných  a povrchových vôd, do kanalizácie. Nesmie sa odstraňovať spoločne s komunálnym odpadom.

Kód odpadu :

08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)


Dokonale vyčistené a prázdne obaly je možné recyklovať.

Kód odpadu (obaly) :

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA


Vazelínu nanášajte na povrch zbavený nečistôt .
Produkt zabalený v kartušiach nanášajte za pomoci aplikačnej pištole.
Vazelínu z plechovky nanášajte pomocou štetca, špachtle alebo iného vhodného náradia.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 270 je elektricky vodivá vazelína čiernej farby.

Obsahuje vysokú koncentráciu elektricky vodivých pevných častíc dispergovaných v 100% mazacej kvapaline. Má elektrický odpor 13 Ohm a nemá bod skvapnutia. 

Ako mazací prostriedok je zaradený v triede NLGI2.

Zabezpečuje nízky a stabilný prechodový odpor a zlepšené mechanické mazacie vlastnosti.

Dlhodobo chráni kontakty v agresívnom prostredí. Je tiež ideálne mazivo pro vysokonapäťové kontakty.

Zaisťuje ochranu proti oteru, znižuje trenie a zaisťuje elektrické spojenie.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE270

bottom of page