top of page

TE 301 SEKUNDOVÉ LEPIDLO

TE 301 SEKUNDOVÉ LEPIDLO - transparentné sekundové lepidlo

TE 301 SEKUNDOVÉ LEPIDLO

VÝHODY

  • transparentné spoje

  • šetrné použitie

  • vysoká pevnosť v ťahu

  • po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť

  • výborná odolnosť voči vlhkosti

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený vo fľaštičkách s obsahom lepidla 20g.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou.
Skladovať len v riadne utesnených pôvodných obaloch.

Skladovať oddelene od potravín.

Pri skladovaní pri teplotách + 2 až + 10°C má lepidlo trvanlivosť 12 mesiacov, inak max 6 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: KVAPALINA

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,05  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

KONEČNÁ PEVNOSŤ. po 12 hodinách

BOD VZPLANUTIA: 87°C

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 500 °C

VOC (obsah organických rozpúšťadiel): 20g/l

ČAS TVRDNUTIA:

   balsa: <10 sekúnd

   nitril: < 7 sekúnd

   neoprén: <7 sekúnd

   EPDM: <7 sekúnd

   oceľ: 25 - 40 sekúnd

   polykarbonát: <60 sekúnd

   ABS: 15 - 20 sekúnd

PEVNOSŤ V ŤAHU

   EPDM: > 2,5 N/mm2

   nitrilová guma > 5,0 N/mm2

   neoprénová guma > 5,0 N/mm2


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustite prienik do podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie. 

Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. 

Kód odpadu : 08 04 09 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)


Prázdne obaly je možné recyklovať. 

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Spoj pred lepením očistite a odmastite. Naneste malé množstvo lepidla na jeden diel a priložte diely natesno ku sebe. Diely pritlačte ku sebe čím vytlačíte vzduch a sekundové lepidlo začne pracovať. V prípade nerovných plôch alebo savých materiálov použite TE 302 Aktivátor. Zvyšky vytlačeného lepidla zotrite.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 301 je jednozložkové, rýchlo lepiace lepidlo na báze etyl kyanoakrylátu, ktoré lepí rôzne materiály v priebehu niekoľkých sekúnd.

Odoláva teplotám v rozsahu od – 30°C do + 80°C.
Rýchlo lepí a spája malé diely z takmer všetkých druhov materiálov: kovy, sklo, keramika, guma, drevo, porcelán, korok a väčšina plastov s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, teflónu a materiálov s obsahom fluóru.
Po vytvrdnutí je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE301

bottom of page