top of page

TE 302 AKTIVÁTOR

TE 302 AKTIVÁTOR - urýchľuje prácu s kyanoakrylátovými lepidlami

TE 302 AKTIVÁTOR

VÝHODY

  • urýchľuje prácu s kyanoakrylátovými lepidlami

  • na porézne materiály

  • aktivuje vytvrdzovanie

  • skracuje dobu vytvrdzovania

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 200 ml sprejoch/12 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplotami nad 50°C a zdrojmi zapálenia. Skladujte oddelene od potravín.

Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

Skladujte v súlade s požiadavkami na skladovanie horľavých kvapalín.

Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Skladujte len v riadne utesnených pôvodných obaloch.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,703  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: ČIASTOČNE MIEŠATEĽNÝ

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA : >200°C

ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ: 99,8 %

VOC ( celkový organický uhlík) : 701,8 g/liter



HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.
Chrániť pred zápalnými zdrojmi. Pary sú ťažšie ako vzduch, šíria sa pri zemi a spolu so vzduchom môžu vytvárať explozívne zmesi. Používané zariadenia uzemnite. Vykonajte opatrenia proti vzniku elektrostatického náboja.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Môže spôsobiť̌ dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť̌ prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.

Kód odpadu: 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halogénov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu  : N (nebezpečný odpad)


Kód odpadu (obaly) : 15 01 04 obaly z kovu

Kategória odpadu  : O (ostatný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Spoj (povrch) pred lepením očistite a odmastite pomocou odmasťovacieho prostriedku TE 115 . Nastriekajte TE 302 AKTIVATOR na oba diely a nechajte odvetrať. Naneste malé množstvo lepidla na jeden diel a pritlačte diely natesno ku sebe. Zvyšky vytlačeného lepidla zotrite.

Lakované povrchy a termoplasty sa môžu poškodiť – preveďte test pred aplikáciou.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 302 AKTIVÁTOR sa používa na urýchlenie vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel.

Slúži aj na predúpravu povrchov na ktoré sa nanášajú lepidlá, vďaka jeho použitiu sa zvyšuje priľnavosť na  pasivovaných povrchoch – ako sú pochrómované, poniklované a galvanizované plochy. 

Skracuje čas vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel. 

Umožňuje lepenie aj plôch ktoré k sebe úplne nedoliehajú a taktiež lepenie savých materiálov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE302

bottom of page