top of page

TE 303 ZAISTENIE LOŽÍSK HF-MV

TE 303 ZAISTENIE LOŽÍSK HF-MV - zafixovanie ložísk a puzdier

TE 303 ZAISTENIE LOŽÍSK HF-MV

VÝHODY

  • vysoká pevnosť spoja

  • rýchlo vytvrdzuje

  • stredná viskozita

  • na fixáciu ložísk a hriadeľov

  • možné použitie na zaistenie skrutkových spojov

  • odolný voči ropným látkam a brzdovej kvapaline

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 50 ml fľaštičkách, 10 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou.
Chrániť pred svetlom.
Skladovať pri teplote 20°C. Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch.Skladovať oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach : 12 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: TEKUTINA

FARBA: ZELENÁ

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,08 – 1,12  g/cm3

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -55°C do + 200°C

PEVNOSŤ V ŠMYKU: 15-25 N/mm2

MOMENT ODTRHNUTIA: 28-36 N.m

TRVALÝ KRÚTIACI MOMENT: 35-55 N.m

VISKOZITA: 4000 -6000 mPas

RUČNÁ PEVNOSŤ: 20 – 40 minút

FUNKČNÁ PEVNOSŤ: 6 - 12 hodín

KONEČNÁ PEVNOSŤ: 24-36 hodín

VEĽKOSŤ MEDZERY: 0,05 – 0,30 mm

MAXIMÁLNY ZÁVIT: M56/R2“

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu.

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.


VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť̌ prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Odpad zneškodniť v zmysle vyhlášky o odpadoch. Nespotrebovaný prípravok neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností.
Kód odpadu : 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Prázdne obaly je možné recyklovať.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené́ nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Odstráňte mechanicky (kefou, pieskovaním, brúsením) oxidy kovu prípadne hrubé nečistoty.

Na dosiahnutie optimálneho  lepeného spoja dôkladne povrch odmastite pomocou AE 618 alebo TE 115 .

Naneste  priamo na diel dostatočné množstvo lepidla. Zostavte diely dohromady, prebytočné lepidlo zotrite. Púzdra a ložiská s lepidlom vkladajte s miernym točením.

Po zahriatí na cca 250°C spoj zmäkne a umožňuje ľahkú demontáž.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 303 Lepidlo na púzdra ložísk je anaeróbne lepidlo určené na zafixovanie vôle valcových dielov ako sú púzdra ložísk, hriadele. Zároveň sa dá použiť aj na zaistenie skrutiek a závitov.

TE 303 je univerzálne lepidlo s vysokou pevnosťou spoja a strednou viskozitou. Rýchlo vytvrdzuje bez prístupu vzduchu. Po nanesení medzi kovové povrchy, ktoré k sebe tesne priliehajú bez prítomnosti vzduchu, vytvrdzuje a vytvára pevný, inertný plast, ktorý bráni korózií, zaisťuje pred uvoľnením, tesní a spája. Ideálne sa hodí pre upevňovanie ložísk na hriadeľoch alebo v ložiskových púzdrach. Po vytvrdnutí odoláva olejom, benzínu, brzdovej kvapaline.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

·

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE303

bottom of page