top of page

TE 304 ZAISTENIE SKRUTIEK HF-MV

TE 304 ZAISTENIE SKRUTIEK HF-MV - pevné zaistenie skrutiek a matíc

TE 304 ZAISTENIE SKRUTIEK HF-MV

VÝHODY

  • vysoká pevnosť spoja

  • rýchlo vytvrdzuje

  • stredná viskozita

  • chráni skrutky a matice pred uvoľnením

  • vynikajúca chemická odolnosť

  • ťažko rozoberateľné zaistenie

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 50 ml fľaštičkách, 10 ks v kartóne.

Uchovávajte v tesne uzavretých originálnych obaloch. Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a zdrojmi tepla. 

Skladovať oddelene od potravín.

Doba skladovania pri uvedených podmienkach 24 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: VISKÓZNA TEKUTINA

FARBA: ZELENÁ

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,08 – 1,12  g/cm3

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: od -60°C do + 150°C

VISKOZITA: 600 mPAs

RUČNÁ PEVNOSŤ: 10 – 20 minút

KONEČNÁ PEVNOSŤ: > 12 hodín

VEĽKOSŤ MEDZERY: 0,15 mm

MAXIMÁLNY ZÁVIT: M20

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Trieda ohrozenia vodných zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierna ohrozuje vodu. Nedopustiť̌ prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Nespotrebovaný prípravok neodstraňovať spoločne s odpadmi z domácností. Odpad zneškodniť v zmysle vyhlášky o odpadoch.

Kód odpadu: 08 04 09 odpadové́ lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické́ rozpúšťadlá alebo iné́ nebezpečné́ látky

Kategória odpadu : N ( nebezpečný odpad)

Prázdne obaly je možné recyklovať.
Kód odpadu (obaly):

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené́ nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Odstráňte mechanicky ( kefou, brúsením) oxidy kovu prípadne hrubé nečistoty.

Na dosiahnutie optimálneho lepeného spoja dôkladne povrch odmastite pomocou TE 115 alebo AE 618 .

Naneste priamo na skrutku alebo maticu dostatočné množstvo lepidla. 

Zoskrutkujte dohromady, prebytočné lepidlo zotrite.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 304 Zaistenie skrutiek je anaeróbne lepidlo určené na zaistenie skrutkových kovových spojov na báze methacrylesteru. Vytvára ťažko rozoberateľné spoje a spĺňa najvyššie nároky na zaťažiteľnosť zaistenia skrutiek.

TE 304 je univerzálne lepidlo s vysokou pevnosťou spoja a strednou viskozitou. Rýchlo vytvrdzuje bez prístupu vzduchu . Po nanesení medzi kovové časti bez prítomnosti vzduchu vytvrdzuje a vytvára pevný, inertný plast, ktorý zabraňuje korózií, zaisťuje pred uvoľnením, tesní a spája. Nahrádza všetky typy konvenčného zaisťovania ako sú podložky, závlačky, pružné podložky...

Po vytvrdnutí odoláva olejom, benzínu, brzdovej kvapaline...

LEN PR PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE304

bottom of page