top of page

TE 305 POWERBOND

TE 305 POWERBOND - dvojzložkové metakrylátové lepidlo

TE 305 POWERBOND

VÝHODY

  • rýchle vytvrdzovanie

  • odoláva zvetrávaniu, vlhkosti a starnutiu

  • lepí širokú škálu materiálov

  • výborná priľnavosť na materiáloch

  • nesteká

  • vypĺňa medzery až do 4 mm 

  • vysoká teplotná a chemická odolnosť

  • odolnosť voči ropným látkam a chemikáliám

  • po vytvrdnutí sa dá opracovávať

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 25 ml tube s vytláčacím piestikom, alebo v 50 ml kartuši na ktorú potrebujete vytláčaciu pištoľ – po 12 ks v kartóne.

Skladujte v tesne uzavretých pôvodných obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením, zdrojmi tepla a zapálenia. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajte oddelene od oxidačných činidiel, silných kyselín a zásad.


TECHNICKÉ PARAMETRE

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu.
Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Nevypúšťať do kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.
Kód odpadu : 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad

Nevyčistené obaly:
Odporúčanie: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný (N) odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Všetky lepené diely očistite od starých mastnôt, prachu, špiny a nečistoty. Nasaďte na tubu lepidla zmiešavaciu špičku, pri vytláčaní dochádza k automatickému premiešaniu. Naneste zmiešané lepidlo na potrebné miesto ako rovnomerný film, priložte lepené diely k sebe počas určeného pracovného času. Potom už s lepeným dielom nehýbte ( pohyb dielov môže mať za následok zníženie pevnosti spoja), ručná pevnosť sa dosiahne po 12-15 minútach. Konečná pevnosť po 24 hodinách.

Po skončení práce vyberte zmiešavacie trysku ( tryska je jednorazová) a nasaďte viečko späť. 

Lepidlo pomocou novej zmiešavacej trysky bude funkčné.

DÁVKOVANIE


Zložky produktu je potrebné pred aplikáciou zmiešať v pomere 1:1 

POPIS


TE 305 POWERBOND je dvojzložkové  lepidlo na báze esteru kyseliny metakrylovej. Ponúka kombináciu vysokej pevnosti a tuhosti, ako aj schopnosť spojiť širokú škálu materiálov. Prednosťou je rýchlosť spájania materiálov - v kombinácii v pomere 1: 1 má pracovný čas 4 až 6 minút a dosahuje 75% konečnej pevnosti po 10-15 minútach pri izbovej teplote.

Vyznačuje sa veľkou odolnosťou voči vonkajším vplyvom, vlhkosti, zvetrávaniu a starnutiu.  Má extrémne vysokú pevnosť v šmyku,  vysokú pevnosť v strihu, voči odlupovaniu a nárazu. Vďaka svojej viskozite nesteká a dokáže vyplniť škáry a medzery až do 4 mm. Po vytvrdnutí sa dá opracovať brúsením a to až do veľmi jemnej vrstvy, dá sa do neho narezať závit. Má veľmi dobrú chemickú odolnosť, dokonca aj voči kyselinám a zásadám s pH 3-10.

Má výbornú priľnavosť na rôzne druhy plastov, kompozitov a kovy ako napr. vynil, polykarbonát, hliník, ABS, nehrdzavejúca oceľ, akryl, polyester  a pod.

Slúži na lepenie kovov, kameňa, dreva, skla, keramiky a väčšinu plastov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page