top of page

TE 306 OPRAVNÁ TYČINKA

TE 306 OPRAVNÁ TYČINKA - vypĺňa diery, špáry a škrabance. Spája sa s kovmi, betónom, drevom, keramikou a laminátom.

TE 306 OPRAVNÁ TYČINKA

VÝHODY

  • jednoduchá aplikácia

  • vytvrdzuje aj na vlhkom podklade a pod vodou

  • odoláva olejom, benzínu, vode a mnohým chemikáliám

  • po vytvrdnutí sa dá technicky opracovať

  • vysoká priľnavosť na mnohé materiály

  • teplotná odolnosť : do +300°C

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je dodávaný v 56 g tyčinkách v tube, balený po 20 ks v kartóne. 

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Skladovať pri teplote do 35 °C. Skladovať v súlade so zákonom o vodách (viď oddiel 15). Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch. 

Doba skladovania pri uvedených podmienkach: 12 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FARBA:  TMAVOŠEDÁ

HUSTOTA (pri 20 °C):  2,18 g/cm3

pH:  9,5

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ:  do +300°C

PEVNOSŤ V TLAKU:  83 N/mm2

DOBA SPRACOVANIA:  5-7 minút

RUČNÁ PEVNOSŤ:  20 minút

PRACOVNÁ PEVNOSŤ: 60 minút 

KONEČNÁ PEVNOSŤ:  24 hodín

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami.  Použite vhodné ochranné pomôcky. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie.
Toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie.

Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Nevypúšťať do kanalizácie.

Kód odpadu : 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný)  odpad


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný)  odpad

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad. 

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Ošetrovanú plochu očistite od starých mastnôt, prachu, špiny a nečistoty. Odrežte požadované množstvo, v ruke premiešajte približne 1 minútu, kým nedosiahnete rovnomerné sfarbenie hmoty. Pripravenú zmes aplikujte do 5-7 minút, vtlačte ju na poškodené miesto. Nadbytočné množstvo odstráňte. Potom už s lepeným dielom nehýbte, ručná pevnosť sa dosiahne po cca 20 minútach. Opravený diel je možné znova použiť po 60 minútach. Úplná tvrdosť sa dosiahne po 24 hodinách. 

Pri nanášaní alebo opravovaní vlhkých plôch tlačte hmotu na povrch tak dlho kým nepriľne k povrchu. Pri nanášaní alebo oprave povrchov, ktoré sú ešte vlhké, netesné alebo sú pod vodou, zatlačte hmotu na požadované miesto až kým nezačne adhézia. 

Po skončení práce si okamžite umyte ruky mydlom a vodou.

DÁVKOVANIE


produkt je pripravený na zmiešanie dvoch zložiek v pomere 1:1

POPIS


TE 306 OPRAVNÁ TYČINKA je dvojzložkový epoxidový tmel pre rýchle opravy. Vypĺňa diery, škáry, praskliny a škrabance v nádržiach, sudoch, potrubiach a pod.

TE 306 je dvojzložkové lepidlo a výplňová hmota vo forme tyčinky. Ľahko sa dá tvarovať a formovať. Po vymiešaní dokáže vyplniť rôzne trhliny a diery a tým opraviť poškodený dielec. Priľnie aj na vlhké podklady. Po vytvrdnutí je materiál odolný voči vonkajším vplyvom, vlhkosti, ropným látkam, olejom, benzínu, mnohým chemikáliám, zvetrávaniu a starnutiu. 

Po vytvrdnutí sa stáva pevnou stálou pevnou hmotou ktorá sa dá opracovať – je vhodný na vŕtanie, brúsenie, rezanie závitov, pieskovanie, pílenie a môže byť prelakovaný. 

Prilieha na väčšinu povrchov ako sú kov, drevo, väčšina plastov, betón, laminát a keramika. 

TE 306 sa môže používať aj pod vodou.

Ručná pevnosť sa dosahuje po cca 20 minútach, konečné vytvrdnutie nastáva po 24 hodinách

Teplotná odolnosť : do +300°C.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!


 

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE306

bottom of page