top of page

TE 307 SEKUNDOVÉ LEPIDLO GÉL

Sekundové lepidlo vo forme gélu.

TE 307 SEKUNDOVÉ LEPIDLO GÉL

VÝHODY

  • transparentné spoje

  • lepenie presných spojov

  • šetrné použitie

  • vysoká pevnosť v ťahu

  • po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť

  • výborná odolnosť voči vlhkosti

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený po 20 g v tubách, 20 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia.
Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch. Skladovať oddelene od potravín.

Pri skladovaní pri teplotách 0 až + 5°C má lepidlo trvanlivosť 12 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

SKUPENSTVO: KVAPALNÉ GELOVÉ

FARBA: BEZFAREBNÝ, ČÍRY

HUSTOTA (pri 20 °C):  1,05  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

VISKOZITA: 45 000-105 000 mPas

MAX. MEDZERA: 0,10 mm

BOD VZPLANUTIA: 87 °C

TEPLOTA VARU: 150 °C

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 500 °C

PEVNOSŤ V ŤAHU: 10-25 N/mm2

VOC (obsah organických rozpúšťadiel) : 20 g/l

ČAS TVRDNUTIA:

   Plast: 10 – 60 sekúnd

   Guma: 10 – 60 sekúnd

   Kov: 10 – 60 sekúnd

   Drevo: 10 – 60 sekúndHYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nedopustite prienik do podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie.

Kód odpadu : 08 04 09 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad

Prázdne obaly je možné recyklovať. Nevyčistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Spoj pred lepením očistite a odmastite. Optimálna teplota prostredia pre priľnavosť je medzi 

+20- 25 °C a pri 50 - 60% relatívnej vlhkosti vzduchu. 

Naneste malé množstvo lepidla na jeden diel a priložte diely natesno k sebe. Diely ku sebe pritlačte, čím vytlačíte vzduch a sekundové lepidlo začne pracovať. 

V prípade nerovných plôch alebo savých materiálov použite TE 302 AKTIVÁTOR. 

Zvyšky vytlačeného lepidla zotrite.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 307 SEKUNDOVÉ LEPIDLO GEL je kyanoakrylátový gél s vysokou viskozitou pre väčšinu priemyselných aplikácií. Obzvlášť vhodný na lepenie gumy, kovu a plastov.

TE 307 SEKUNDOVÉ LEPIDLO GEL je jednozložkové lepidlo na báze etylkyanoakrylátu, ktoré lepí rôzne materiály v priebehu niekoľkých sekúnd. Vďaka gélovej forme je vhodný na lepenie zvislých plôch. Vytvrdzuje pomalšie – možnosť vytvárania presných spojov manipulovaním s lepenými predmetmi.

Odoláva teplotám v rozsahu od – 30°C do + 80°C.
Rýchlo lepí a spája malé diely z takmer všetkých druhov materiálov: kovy, sklo, keramika, guma, drevo, korok, porcelán a väčšina plastov s výnimkou polyetylénu, polypropylénu, teflónu a materiálov s obsahom fluóru. Po vytvrdnutí je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page