top of page

TE 308 SEKUNDOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÉ

Flexibilné pružné sekundové lepidlo.

TE 308 SEKUNDOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÉ

VÝHODY

  • transparentné a pružné spoje

  • lepenie presných spojov

  • šetrné použitie

  • vysoká pevnosť v ťahu

  • po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť

  • výborná odolnosť voči vlhkosti

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený vo fľaštičkách s obsahom lepidla 20g, 25 ks v kartóne.

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia. Skladovať len v riadne utesnených pôvodných obaloch. Skladujte oddelene od potravín. Neskladujte spoločne s nekompatibilnými materiálmi. Skladujte v súlade so skladovaním horľavých kvapalín.

Pri skladovaní pri teplotách + 2 až + 10°C má lepidlo trvanlivosť 12 mesiacov, inak max 6 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FORMA: BEZFAREBNÁ TEKUTINA

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,05  g/cm3

VISKOZITA ( pri 20°C): 12-22 mPas

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

KONEČNÁ PEVNOSŤ: po 12 hodinách

MAX MEDZERA: 0,25 mm porézne materiály

                                   0,10 mm neporézne materiály

VOC ((obsah organických rozpúšťadiel): 20 g/l

ČAS VYTVRDNUTIA:

   EPDM: < 5 sekúnd

   Neoprén: 3 - 5 sekúnd

   Nitrilkaučuk: < 4 sekundy

   Balzové drevo: 1 -2 sekundy

   ABS: 5 – 10 sekúnd

   polykarbonát: 5 – 10 sekúnd

   oceľ: 25 – 40 sekúnd


PEVNOSŤ V ŤAHU

   EPDM: > 2,5 N/mm2

   Neoprén: > 5 N/mm2

   Nitrilkaučuk: > 5 N/mm2


PEVNOSŤ V ŠMYKU

   oceľ: > 15 N/mm2

   hliník: > 10 N/mm2

   Nitrilkaučuk: > 10 N/mm2

   Polykarbonát: > 6 N/mm2

   ABS: 6 – 10 N/mm2HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nedopustite prienik do podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie.

Kód odpadu : 08 04 09 - odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo znečistené nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad

Prázdne obaly je možné recyklovať. Nevyčistené obaly likvidujte ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Spoj pred lepením očistite a odmastite. Naneste malé množstvo lepidla na jeden diel a priložte diely natesno k sebe. Diely pritlačte k sebe, čím vytlačíte vzduch a sekundové lepidlo začne pracovať. V prípade nerovných plôch alebo savých materiálov použite TE 302 AKTIVÁTOR. 

Zvyšky vytlačeného lepidla zotrite.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 308 ELASTICKÉ SEKUNDOVÉ LEPIDLO je flexibilné kyanoakrylátové lepidlo s rýchlym vytvrdzovaním.

TE 308  je jednozložkové lepidlo na báze etylkyanoakrylátu, ktoré lepí rôzne materiály v priebehu niekoľkých sekúnd. Po vytvrdnutí zostáva spoj pružný. Vytvrdzuje pomalšie – tak umožňuje vytváranie presných spojov manipulovaním s lepenými predmetmi. Pri aplikácii sa povrch, ktorý má byť zlepený, spojí pod miernym kontaktným tlakom. Polymerizácia lepidla začína po niekoľkých sekundách. 

Rýchlo lepí a spája malé diely z takmer všetkých druhov materiálov: kovy, sklo, keramika, guma, drevo, porcelán, korok a väčšina plastov. 

Po vytvrdnutí je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE308

bottom of page