top of page

TE 309 TEMGLUE BLACK

ČIerne sekundové lepidlo

TE 309 TEMGLUE BLACK

VÝHODY

  • lepenie presných spojov

  • výborná odolnosť voči vlhkosti

  • vysoká pevnosť v ťahu

  • po vytvrdnutí má dobrú chemickú odolnosť

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený po 20 g,  25 ks v kartóne. 

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom, zdrojmi zapálenia, vodou a vlhkosťou.
Skladovať len v riadne utesnených pôvodných obaloch.

Skladovať oddelene od potravín.

Životnosť: 6 mesiacov pri izbovej teplote, 12 mesiacov pri teplotách +2 do +10°C

TECHNICKÉ PARAMETRE

FORMA: TEKUTINA

FARBA: ČIERNA

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,05  g/cm3

VISKOZITA ( pri 20°C): 3000-4000 mPas

KONEČNÁ PEVNOSŤ: po 24 hodinách

BOD VZPLANUTIA: 87°C

TEPLOTA VARU: 150°C

TEPLOTA SAMOVZNIETENIA: 500°C

VOC ((obsah organických rozpúšťadiel): 20 g/l

ČAS VYTVRDNUTIA:

   Balzové drevo: 10 - 30 sekúnd

   Nitril: < 15 sekúnd

   Neoprén: < 15 sekúnd

   EPDM: < 20 sekúnd

   oceľ: 50 – 70 sekúnd

   polykarbonát: 20 – 50 sekúnd


PEVNOSŤ V ŤAHU

   oceľ: > 18 N/mm2

   Nitrilkaučuk: > 5 N/mm2

   Neoprén: > 5 N/mm2


PEVNOSŤ V ŠMYKU

   oceľ: > 20 N/mm2

   hliník: > 12 N/mm2

   Nitrilkaučuk: > 5 N/mm2

   HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku.
Zabrániť vzniku aerosólu.

Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený

pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Nedopustiť prienik do podzemných a povrchových vôd, do kanalizácie – mierne ohrozuje vodu. Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností. Nevypúšťať do kanalizácie.


Kód odpadu : 08 04 09 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

Nevyčistené obaly: Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Spoj pred lepením očistite a odmastite. Naneste malé množstvo lepidla na jeden diel a priložte diely natesno k sebe. Diely pritlačte k sebe čím vytlačíte vzduch. Polymerizácia lepidla začína po niekoľkých sekundách a obrobky sa môžu ďalej spracovávať okamžite. 

Optimálna teplota okolia pre lepenie je medzi +20 °C a +25 °C a pri relatívnej vlhkosti 50 – 60%. 

Zvyšky vytlačeného lepidla zotrite.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 309 TEMGLUE BLACK je stredne viskózne kyanoakrylátové lepidlo s pridanými gumenými časticami pre väčšinu priemyselných aplikácií. Je zvlášť vhodné na lepenie gumy, kovu, neoprénu, oceli, polykarbonátov a plastov.

TE 309 TEMGLUE BLACK je jednozložkové lepidlo na báze etyl kyanoakrylátu, ktoré lepí rôzne materiály v priebehu niekoľkých sekúnd. Odoláva teplotám v rozsahu od – 60°C do + 80°C. 

Rýchlo lepí a spája malé diely z takmer všetkých druhov materiálov: kovy, sklo, keramika, guma, drevo, porcelán, korok a väčšina plastov. 

Po vytvrdnutí je odolné voči vode, vlhkosti, rozpúšťadlám, olejom, benzénu, teplotným výkyvom a atmosférickým vplyvom.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE309

bottom of page