top of page

TE 319 TEMFIX SPRAY

Extrasilné lepidlo v spreji.

TE 319 TEMFIX SPRAY

VÝHODY

  • transparentné lepenie

  • veľmi vysoká pevnosť spoja

  • nízky zápach

  • 6-cestný nastaviteľný ventil

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v 400 ml sprejoch, 15 ks  v kartóne.

Skladujte na suchom, tmavom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoba je pod tlakom, chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad 50°C. Ani po použití nesmie otvárať násilím alebo spaľovať! 

Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob. Skladujte v súlade so zákonom o vodách.

Skladujte oddelene od nekompatibilných materiálov.

Pri skladovaní podľa uvedených podmienok má  lepidlo  v neotvorených, pôvodných obaloch trvanlivosť 12 mesiacov.

TECHNICKÉ PARAMETRE


FORMA: AEROSOL

FARBA: BEZFAREBNÝ, TRANSPARENTNÝ

HUSTOTA (pri 20 °C): 0,7766  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ:  -25 °C do + 70°C

LIMITY VÝBUŠNOSTI:

   dolný limit: 1,4 obj. %

   horný limit: 26,2 obj. %

   

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. 

Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami. 

Zabezpečiť dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Nevdychovať pary/aerosóly. 

Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50° C (napr. od žiaroviek). Ani po použití neotvárať násilím ani nespaľovať.
Nestriekať proti plameňu ani na žeravé predmety.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností.

Kód odpadu : 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Označenie odpadu: N (nebezpečný) odpad

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Pred použitím nádobu dobre pretrepte! Pred použitím odstráňte zvyšky lepidla vysušené na striekacej tryske.

Nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm tenkú a rovnomernú vrstvu. Ponechajte cca 3 - 5 minút na vzduchu (v závislosti od okolitej teploty) odvetrať. Spojte diely  a stlačte ich ku sebe. 

Pri savých materiáloch aplikujte len na jednej strane a okamžite spojte časti. 

Pre dočasnú fixáciu nastriekajte len jednu časť. Pre trvalý spoj nastriekajte lepidlo na obe časti. 

Po použití vyčistite trysku tak, že  otočíte nádobu hore dnom a striekaciu trysku podržíte zatlačenú, až kým nezačne unikať z nádoby len hnací  plyn.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 319 TEMFIX SPRAY je extrémne silné lepidlo v sprejovej forme s premenlivou šírkou nanášania lepidla.

TE 319 TEMFIX SPRAY slúži na výrobu trvalých spojov peny, juty, plsti, textílií, izolačných materiálov, polystyrénovej peny, rôznych plastov, plastových fólií, papiera, lepenky, lepenky, dreva, dýh a kovov. Je ideálny pre čalúnnické dielne, pre automobilový priemysel.

Má 6-cestný špeciálny nastaviteľný ventil vďaka ktorému sa dá nanášať lepidlo v rôznych šírkach. Je vhodný pre lepenie v rozsahu teplôt od -25 °C do +70 °C.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list:  TE319

bottom of page