top of page

TE 365 DUOREPAIR

TE 365 DUOREPAIR je veľmi tvrdý a pevný dvojzložkový tmel, ktorý tvorí zmes jemných kovových častíc.

TE 365 DUOREPAIR

VÝHODY


Ľahko sa nanáša, vytvrdzuje do 10 minút a má veľmi dobré antikorózne vlastnosti. Má výnimočnú tvrdosť a vďaka vláknitému zloženiu a lamelárnej štruktúre je po vytvrdnutí veľmi pevný a odolný. Po vytvrdnutí sa dá opracovávať – brúsiť, frézovať, rezať závity. TE 365 je studený kov, ktorý môže byť použitý miesto cínovania. Je odolný voči uhľovodíkom (benzín, motorová nafta, palivá) a niektorým kyselinám (kyselina z batérií). V závislosti od aplikácie a povrchu je TE 365 odolný voči teplotám až do 200° C - najprv urobte test !!!

BALENIE A SKLADOVANIE


Obsah balenia: 1 L

TECHNICKÉ PARAMETRE


FARBA: šedá

VZHĽAD: pasta

HUSTOTA pri 20 °C > 1g/ cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: nerozpustný

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ: do +200 °C

DOBA SPRACOVANIA: cca 3 minúty

90% PEVNOSTI: po 3 hodinách

KONEČNÁ PEVNOSŤ: 24 hodín

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


POZOR NEBEZPEČENSTVO! Obsahuje styrén!


 • H315 Dráždi kožu. 

 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

 • H228 Horľavá tuhá látka. 

 • H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

 • H361 Podozrenie z poškodzovania plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. 

 • H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. 

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 

 • P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. 

 • P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. 

 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. 

 • P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/  

 • P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody/… 

 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

 • P304 + P340: PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 

 • P321 Odborné ošetrenie (pozri … na etikete).

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


NÁVOD NA POUŽITIE
1. Dôkladne premiešať obsah nádoby až kým nedosiahneme homogénnu pastu
2 .Odobrať potrebné množstvo produktu
3 .Zmiešať s 2% tvrdidla
4. Povrch, musí byť čistý a bez prachu, zbavený mastnôt a iných nečistôt.
5. Na odmastenie opravovanej plochy odporúčame použiť výrobok AE 618.
6. Povrch musí byť zdrsnený, nie hladký.

DÁVKOVANIE


NÁVOD NA POUŽITIE
1. Dôkladne premiešať obsah nádoby až kým nedosiahneme homogénnu pastu
2 .Odobrať potrebné množstvo produktu
3 .Zmiešať s 2% tvrdidla
4. Povrch, musí byť čistý a bez prachu, zbavený mastnôt a iných nečistôt.
5. Na odmastenie opravovanej plochy odporúčame použiť výrobok AE 618.
6. Povrch musí byť zdrsnený, nie hladký.

POPIS


TE 365 DUOREPAIR  je veľmi tvrdý a pevný dvojzložkový tmel, ktorý tvorí zmes jemných kovových častíc. Je určený pre nanášanie na rozsiahle plochy. Ľahko sa nanáša, vytvrdzuje do 10 minút a má veľmi dobré antikorózne vlastnosti. Má výnimočnú tvrdosť a vďaka vláknitému zloženiu a lamelárnej štruktúre je po vytvrdnutí veľmi pevný a odolný. Po vytvrdnutí sa dá opracovávať – brúsiť, frézovať, rezať závity. TE 365 je studený kov, ktorý môže byť použitý miesto cínovania. Je odolný voči uhľovodíkom (benzín, motorová nafta, palivá) a niektorým kyselinám (kyselina z batérií). V závislosti od aplikácie a povrchu je TE 365 odolný voči teplotám až do 200° C - najprv urobte test !!!


Aplikácie: opravy diskov z ľahkých zliatin, vytvarovanie poškodených hrán, lemov, dverí, strechy..., pri renovácii veteránov,  oprava palivových nádrží, vypĺňanie a repasovanie opotrebovaných kovových častí, oprava častí karosérie napadnutých hrdzou, oprava výfukov.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page