top of page

TE 403 ALU SPRAY 800

ALU SPRAY 800 je rýchloschnúci prostriedok v spreji na dlhotrvajúcu ochranu pred koróziu pre všetky kovové povrchy.

TE 403 ALU SPRAY 800

VÝHODY


•Rýchloschnúci

•Odolný do teploty + 500°C

•Vynikajúca chemická odolnosť

•Dlhotrvajúca ochrana pred koróziou

•Chráni pred vysokou teplotou

BALENIE


15 ks v kartóne

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽADAEROSOL

FARBASTRIEBORNÁ

HUSTOTA pri 20 °C0,7241 g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE NEMIEŠATEĽNÝ

MEDZE VÝBUŠNOSTI:

Dolná:0,6 % obj.

Horná:13,0 % obj.

TOC<0,800 kg/kg

VOC0,936 kg/kg

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Pred použitím sa zoznámte a riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Zabezpečte dostatočné vetranie/odsávanie na pracovisku. Nevdychovať výpary a aerosóly. Produkt držte mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Je škodlivý pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. 

Nesmie sa likvidovať spolu s odpadom z domácností.


Kód odpadu: 16 05 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky 

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)


Nevyčistené obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad. 

Kód odpadu (obaly): 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

Kategória odpadu: N (nebezpečný odpad)

SPÔSOB POUŽITIA


Povrch pred aplikáciou očistite a vysušte, odstráňte zvyšky hrdze a korózie. Ideálna teplota pri aplikácii je
16–25°C. Pred použitím dózu poriadne pretrepte. Keď začnú guličky v nádobe hrkať pokračujte v premiešavaní obsahu ešte min. 2 minúty. Zo vzdialenosti cca 25-30 cm nasprejujte rovnomernú vrstvu. V prípade potreby hrubšej vrstvy, proces opakujte. Zaistite dostatočný prísun čerstvého vzduchu, nechajte vyschnúť.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie

POPIS


TE 403 ALU SPRAY 800  má vynikajúcu priľnavosť na rôzne povrchy. Chráni kovové povrchy pred koróziou. Obsahuje až 99,5 % hliníka. Po vyschnutí je povrch strieborný, s chrómovým efektom. Vďaka vysokej teplotnej odolnosti chráni diely pred pôsobením vysokej teploty a to až do + 500°C (krátkodobo do + 900°C). 

Použite: ochrana kovových povrchov pred koróziou - výfuky, disky vozidiel, kovové konštrukcie, turbíny, klimatizačné jednotky, spaľovacie zariadenia, kotle, potrubia, kontajnery a rôzne zásobníky, mriežky, silá, nádrže, diely ventilov, vystavené vysokým teplotám. 

Dokumenty na stiahnutie


Informačný list: TE403

bottom of page