top of page

VM 918 SILIKÓNOVÉ TESNENIE ČERVENÉ

VM 918 VM 918 červený silikónový tesniaci tmel nahrádza  všetky pevné tesnenia z korku, gumy, umelých hmôt a papiera.

VM 918 SILIKÓNOVÉ TESNENIE ČERVENÉ

VÝHODY

  • vysoká teplotná odolnosť

  • ľahké nanášanie a dávkovanie

  • veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály

  • trvalo pružný

  • odolný voči vode a vlhkosti

BALENIE A SKLADOVANIE

Výrobok je balený v 200 ml špeciálnych tlakových kartušiach, 12 ks v kartóne.

Skladovať na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, teplom a zdrojmi zapálenia.
Skladovať len v riadne utesnených a označených pôvodných obaloch.

Skladovať oddelene od potravín.

Je potrebné dodržiavať všeobecné predpisy pre skladovanie tlakových nádob.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: PASTA

FARBA: ČERVENÁ

HUSTOTA (pri 20 °C): 1,08  g/cm3

TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ:  -60°C do + 260°C ( krátkodobo do + 300°C)

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: NEROZPUSTNÝ

VOC ( obsah organických rozpúšťadiel): 0,0 %


HYGIENA A BEZPEČNOSŤ

Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Pred použitím je nutné sa oboznámiť s obsahom oddielov 2, 6, 8 a 11. Rešpektovať zákonné ochranné a bezpečnostné predpisy pre nakladanie s chemickými látkami/zmesami.

Manipulujte s výrobkom v dobre vetraných priestoroch. Nevdychovať pary/aerosóly. Produkt držať mimo dosahu otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty. Rešpektovať pokyny a návod na užívanie uvedený na etikete obalu výrobku.
Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť. Pred prestávkou a po skončení práce umyť ruky a vyzliecť znečistený pracovný odev. Tento odev uchovávať oddelene.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. Reaguje so vzdušnou vlhkosťou na látku prakticky inertnú v životnom prostredí. Pri obvyklom použití sa neočakávajú žiadne nežiaduce účinky v životnom prostredí. Nedopustiť prienik do podzemných vôd, povrchových vôd a kanalizácie. Likvidovať podľa zákona o odpadoch v povolenom zariadení. Nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.
Kód odpadu : 08 04 10 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

Kategória odpadu: ostatný odpad (O)

Prázdne kontaminované obaly likvidovať podľa zákona o odpadoch ako nebezpečný odpad.

Kód odpadu (obaly) : 15 01 04 plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky

Kategória odpadu: nebezpečný odpad (N)

16 05 04 obaly z kovu

Kategória odpadu: ostatný odpad (O)

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE

Odstráňte z povrchu nečistoty a prach, odmastite vhodným odmasťovacím produktom – TE 115.

Pred aplikáciou zložte uzáver a zrežte aplikačnú špičku na požadovanú veľkosť. Odlomte alebo vytočte uško ma aplikačnej tryske a trysku otočte o 90°v smere šípky. Tým dôjde k uvoľneniu a zafixovaniu páčky. Intenzitou stlačenia páčky palcom volíte dávkovanie a rýchlosť nanášania tmelu. Tmel je sám vytláčaný z tlakovej kartuše. V prípade že nie je použitý všetok tmel, vytočte trysku do pôvodnej polohy. Kartuša je pripravená k opätovnému použitiu.

Po nanesení nechajte „zavädnúť“ (cca. 10 minút) a priložte diel. 

Vytvrdnutie 3 mm vrstvy trvá približne 24 hod.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie.

POPIS


VM 918 Silikónové tesnenie je jednozložkový silikónový tmel. Vytvrdzuje vplyvom vzdušnej vlhkosti a vytvára trvalo pevný elastický spoj s vysokou teplotnou odolnosťou.

Nahrádza všetky pevné tesnenia z korku, gumy, umelých hmôt a papiera. Použiteľný v motoroch, prevodovkách a v strojárstve všeobecne. Teplotne odolný od -50°C do +260 °C (krátkodobo do + 300°C – po vytvrdnutí).

Univerzálne použiteľné na:

·  tesnenie olejových vaní motorov, prevodoviek, vodných čerpadiel

·  tesnenie potrubí s vysokou alebo nízkou teplotou

·  tesnenie kotlových prírub, dvierok, priemyslových pecí, náprav

·  testenie rôzne teplotne namáhaných špár

Odolné voči kyselinám, lúhom, olejom, mazadlám a nafte.

Vynikajúca priľnavosť na kove, skle, dreve, hliníku a iných stavebných materiáloch. 

Nie je vhodný pre použitie na PP, PE, teflón a živičné materiály.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page