top of page

VM 922 PIRAŇA ČISTIČ ODPADOV

VM 922 PIRAŇA – čistič odpadov slúži na zabezpečenie priechodnosti odpadových potrubí.

VM 922  PIRAŇA ČISTIČ ODPADOV

VÝHODY

  • silný čistič odpadov

  • čistí odtoky kuchyňských drezov, toaliet, sprchových kútov, podlahových odpadových kanálov

  • rozpúšťa vlasy, nechty, mydlové usadeniny, tuky a ostatné nečistoty organického pôvodu

  • obnovuje priepustnosť odpadových rúr

  • odstraňuje nepríjemný zápach

  • nepoškodzuje odpadové kovové ani plastové potrubie, tvarovky, diely

BALENIE A SKLADOVANIE


Výrobok je balený v nádobách s obsahom 1 kg, 12 ks v kartóne.

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte v tesne uzatvorených obaloch. Sklad musí byť vybavený lekárničkou a zdrojom pitnej vody. Sklad musí byť vybavený havarijnými jamkami. Sklad musí byť zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb.
Skladujte mimo dosahu: potravín, nápojov a krmív.

TECHNICKÉ PARAMETRE


VZHĽAD: PEVNÁ LÁTKA, PERLIČKY

FARBA: ŠEDÁ

TEPLOTA TOPENIA: 320-324°C

HUSTOTA (pri 20 °C): 2,13  g/cm3

ROZPUSTNOSŤ VO VODE: ROZPUSTNÝ

pH: 14

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ


Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných údajov. Zaistite dobré vetranie. Vyhnite sa tvorbe prachu. Dodržiavajte pravidlá osobnej hygieny. Používajte osobné ochranné pomôcky podľa oddielu 8. 

Dodržiavajte bezpečnostné́ pokyny pre prácu s chemikáliami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Nevdychujte prach. Používajte pri aplikácii ochranné rukavice a okuliare. 

Po skončení práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný – žieravý. Je veľmi škodlivý pre vodné organizmy. Je nutné zabrániť úniku do kanalizácie. Škodlivý účinok vzhľadom k zmene pH.

Kód odpadu : 06 02 04 hydroxid sodný a hydroxid draselný

Kategória opadu: N (nebezpečný) odpad


Kód odpadu (obaly) : 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Kategória opadu: N (nebezpečný) odpad

Prázdne obaly je možné po dôkladnom vyprázdnení a vyčistení  recyklovať.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE


Nasypte do upchatého alebo pomaly odtekajúceho odpadového potrubia/odtoku 1-2 kávové lyžičky výrobku.

Zalejte pomaly teplou vodou. Použitie vriacej vody môže mať za následok prudkú reakciu – rozstreknutie zmesi.

Nechajte pôsobiť 1-2 minúty a prepláchnite vodou.

V prípade potreby proces zopakujte, kým odtok nebude priechodný.

Používajte preventívne proti nepriechodnosti odpadovej sústavy.

DÁVKOVANIE


Pripravený na použitie.

Použite 1-2 kávové lyžičky do upchatého odpadu.

POPIS


PIRAŇA – čistič odpadov slúži na zabezpečenie priechodnosti odpadových potrubí. Rozpúšťa hlavné zdroje upchatia potrubí: mydlové usadeniny, celulózu, vlasy, tuky, kaly a rýchlo obnoví priechodnosť kanalizácie bez poškodenia kanalizačných rúr a tvaroviek.

Výrobok VM 922 PIRAŇA – čistič odpadov je granulovaný prípravok, ktorý sa aktivuje až pri priamom styku s vodou a organickými látkami. Rozpúšťa organické nečistoty v sifónoch a potrubiach a tým obnovuje ich priechodnosť. 

Má príjemnú vôňu a potláča nepríjemný zápach z kanalizácie.


LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

bottom of page